Soalan

18-1 What are the basic element in a standard auditor’s report on financial statement

Jawapan Nurul Hidayah Mahadzir

1. Tajuk laporan
2. Alamat
3. Perenggan pengenalan
4. Tanggungjawab pengurusan
5. Tanggungjawab juruaudit
6. Perenggan skop
7. Pendapat juruaudit terhadap penyata kewangan
8. Tanggunggjawab laporan yang lain
9. Nama dan tandatangan juruaudit
10. Tarikh laporan
11. Alamat juruauditSoalan
18-6) Bagaimana skop batasan berkesan dalam skop perenggan bagi laporan audit ?

Jawapan Nur Raihanah Ahmad

- Skop perenggan dijalankan mengikut standard perakaunan dan mengikut kebenaran dan saksama. Dalam skop perenggan, ia berkesan keatas skop batasan bagi laporan audit kerana :

a) Batasan yang timbul kerana juruaudit tidak berjaya memperoleh bukti ataupun tidak berpuas hati dengan bukti yang dihasilkan tetapi dengan skop perenggan juruaudit percaya bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan itu sesuai bagi melahirkan pendapat.

b) Batasan skop timbul disebabkan oleh keadaan persekitaran dimana pelanggan tidak menyimpan rekod perakaunan secukupnya menyebabkan juruaudit tidak dapat menjalankan kerja audit dengan berkesan. Oleh itu, dalam skop perenggan juruaudit bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan dalam setiap yang telah diaudit keatas urusniaga dan bebaskan daripada salahnyata yang material.


Soalan

18-7 How does an entity’s refusal to disclose information that’s is required by approve accounting standards affect the auditors report.

Jawapan Siti Hajar Abd Malek

Jika entiti menolak untuk membuat pendedahan maka juruaudit perlu mengeluarkan laporan bersyarat dan laporan bertentangan . Laporan bersyarat dikeluarkan apabila juruaudit mengambil keputusan untuk tidak mengeluarkan pendapat tanpa syarat.Manakala laporan bertentangan ialah pendapat yang menyatakan bahawa penyata kewangan tidak memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan perniagaan.Pendapat bertentangan perlu dikeluarkan dalam laporan juruaudit apabila kesan daripada rasa tidak setuju atau keengganan juruaudit memberikan pendapat adalah terlalu material dan menyeluruh pada penyata kewangan.


Soalan

18-9 Under what circumstances the auditor would be required to report to the Companies Commission of Malaysia under Section 174(8) of the Companies Act ?

Jawapan Norhayati Musa

Di bawah Akta , subseksyen 174(8), sekiranya juruaudit memerlukan laporan dalama tulisan kepada Syarikat Komisen yang berdaftar, dalam kursus audit, juruaudit berpuas hati mengenai :

* Juruaudit mempunyai kerenggangan terhadap apa-apa peruntukkan bagi akta
* Keadaan seperti pendapat juruaudit mengenai perkara-perkara yang tidak boleh dibahagi dengan secukupnya didalam laporan juruaudit atau dengan membawa perkara-perkara tersebut sebagai notis kepada pengarah syarikat.

Kegagalan juruaudit untuk mematuhi tugas laporannya, akan dikenakan hukumanan penjara 2 tahun, atau denda 30 ribu atau kedua-duanya.


Soalan

18-10 List the matters that are required to be included in the auditor’s statement for an exempt private company under section 165A of the Act.

Jawapan Nur Syafiqa Azman

1. Samada syarikat menyimpan pendapat yang betul dalam rekod perakaunan dan buku lain semasa tempoh yang ditetapkan oleh penyata kewangan.

2. Samada penyata kewangan perlu di audit mengikut dengan akta.

3. Samada laporan audit dalam penyata kewangan adalah subjek kepada sebarang syarat atau termasuk sebarang komen yang dibuat dibawah seksyen 174(3) dalam akta.

4. Samada pada tarikh dimana akaun untung rugi dibuat , muncul syarikat yang mampu untuk berjumpa dengan liabilitinya dan bila tempoh tamat.Soalan

18-11 Apa laporan juruaudit tanggungjawab berkenaan ketidaksejajaran material dalam maklumat lain dinyatakan dalam ISA 720?

Jawapan Amirah Azmi

ISA 720 membincangkan 2 jenis pengecualian yang mungkin berlaku dalam hubungan maklumat lain dan ia merujuk dalam standard

-ketidaksejajaran material
-salahnyataan fakta yang material

Ketidaksejajaran material

Ketidaksejajaran material berlaku apabila maklumat lain yang berbeza atau maklumat bercanggah yang terdapat dalam penyata kewangan audit

Contoh:penyata kewangan yang telah diaudit menunjukkan 10 persen meningkat dalam jualan dan 5 persen meningkat dalam pendapatan bersih. Jika laporan pengerusi termasuk dalam laporan tahunan jualan meningkat 15 persen dan pendapatan bersih meningkat 12 persen, wujud ketidaksejajaran material.

Juruaudit kemudiannya menentukan samada penyata kewangan atau laporan pengerusi perlu untuk semakan.


Salahnyataan fakta yang material

ISA 700 merujuk pada ”innacuracy” atau salahnyataan dalam maklumat lain yang tidak berkaitan pada perkara dalam penyata kewangan audit.

Contoh:memastikan maklumat bersekutu seperti kunci pengurusan kakitangan yang tidak betul atau ”presented”

Dalam penyata kewangan audit, tidak perlu menyatakan pendapat ke atas maklumat lain. Juruaudit juga tidak ada kewajipan untuk melaksanakan prosedur audit bagi menentukan samada maklumat lain terdapat dalam laporan tahunan.

ISA 720:Juruaudit harus membaca maklumat lain untuk mengenalpasti ketidaksejajaran material penyata kewangan yang telah diaudit.

Terdapat 2 sebab yang menerangkan perlu untuk membaca maklumat lain bagi mengenalpasti ketidaksejajaran material.

1) Kewujudan ketidaksejajaran material bersama penyata kewangan audit, berlaku salahnyataan dalam penyata kewangan yang telah diaudit. Ketidaksejajaran mugkin menimbulkan keraguan tentang kesahihan bukti audit yang diperoleh sebelumnya atau atas asas pendapat juruaudit pada penyata kewangan.

2)Ketidaksejajaran material antara maklumat lain dan penyata kewangan yang telah diaudit, jika tidak dibetulkan mungkin juga ”undermine” kebolehpercayaan penyata kewangan yang telah diaudit.

Penting pada juruaudit memberi pertimbangan kepada maklumat lain apabila menghasilkan laporan ke atas penyata kewangan. Orang yang mahir, perlu oleh ISA 720 untuk membaca maklumat lain tidak mengenakan tanggungjawab tambahan ke atas penyata kewangan juruaudit, tetapi keupayaan untuk membentuk kesusahan praktis dalam pematuhan terma kerana praktis semua maklumat lain mungkin tidak digunakan sebelum tarikh laporan juruaudit. Tanggungjawab juruaudit untuk membaca maklumat lain mungkin seterusnya menambah tarikh laporan juruaudit.


Soalan 18-13

What type of auditors’ report should be issued if a client faces going concern uncertainty? If auditor concludes that an entity will not continue as a going concern ,what type of auditors’ report is appropriate?

Jawapan Nur Hafizah Sabri

Juruaudit perlu mempertimbangkan kemungkinan kesan penyata kewangan dan pendedahan yang berkaitan. Pendedahan yang terhadap bentuk dan kesan ketidakpastian iaitu:

* Mengenal pasti keadaan keraguan ke atas kemampuan entiti bagi meneruskan pertimbangan usaha yang berterusan

* Menggmbarkan perancangan pengurusan bagi menangani keadaan

* Menyatakan dengan jelas ketidakpastian yang material berkait dengan keraguan yang penting terhadap kemampuan pertimbangan entiti berterusan dan mungkin entiti tidak mampu realis asset dan tanggungan liability yang dikenakan dalam perniagaan biasa

Jika pendedahan itu memadai yang berkaitan dengan ketidakpastian yang material dalam penyata kewangan, juruaudit perlu memberi pandangan tanpa syarat tetapi standarad pengubahsuaian laporan tanpa syarat dengan menambahkan perenggan penerangan tambahan bagi menggariskan ketidakpastian yang berterusan.

Jika pendapat audit mengenai pendedahan syarikat yang berkait dengan pendedahan ketidakpastian yang berterusan itu tidak memadai, ketidakpastian wujud ; juruaudit perlu mengeluarkan pendapat bersyarat atau laporan bertentangan.Soalan

18-16 Nyatakan tiga contoh-contoh semua asas perakaunan lain yang meluluskan standard perakaunan.

Jawapan: Nur Solihah Mohd

Asas pendapatan cukai

* Satu entiti asas menggunakan asas pendapatan cukai untuk tujuan mengira bayaran cukai dari pulangan cukai pendapatan. Sebagai contoh, kiraan dari pendapatan adalah asas kepada alaun modal yang digantikan dengan caj susut nilai.

Asas tunai

* Ia digunakan apabila satu laporan entiti terhadap hasil dan belanja berdasarkan pada penerimaan tunai dan pengeluaran tunai digantikan dengan penggunaan asas penerimaan (accrual basis).

Asas pengaturan

* Digunakan apabila satu entiti menyediakan asas penyata kewangan pada peruntukan laporan kewangan dari agensi pengaturan kerajaan.


0 comments