9-1 ( naeim )

risiko dan risiko tersirat

risiko kawalan

risiko penyelewengan9-1 (-Fatimah Jameelah Bt Abd Walid-)

Risk & inherent risk :Fasa 5

Control Risk : Fasa 3,5,6,7

Fraud Risk : Penilaian risiko perniagaan client

9-2 (Nur Syifa Mat)

1) Maksud materialiti ialah tahap kepentingan dimana maklumat perakaunan boleh mempengaruhi keputusan pengguna maklumat kewangan.

2) Hubungan antara materialiti dengan fasa jaminan yang munasabah yang digunakan dalam laporan juruaudit ialah juruaudit tidak boleh menjamin ataupun mempastikan kesaksamaan perbentangan penyata kewangan dimana terdapat sedikit risiko dalam penyata kewangan yang mengandungi salahnyata.

9.3 (Atikah Ismail)

Ini kerana materialiti adalah relatif (perbandingan) berbanding konsep mutlak. jadi, ia memerlukan asas untuk menentukan samada ia salah nyata material atau tidak.

Perbezaan di antara asas audit untuk syarikat perkilangan dan untuk unit kerajaan ialah untuk melihat keuntungan pendapatan bersih sebelum cukai yang syarikat biasa gunakan,jumlah aset,aset semasa,modal kerja dan lain-lain.

Asas audit untuk unit kerajaan pula ialah baki dana,jumlah aset dan mungkin jumlah hasil tetapi ia tidak termasuk pendapatan bersih sebelum cukai.

Soalan 9-3 (Jadirah Bt Mohamad Adi)


-Tanggungjawab juruaudit menentukan sama ada salah nyata dengan material jika berlaku perlu memberitahu kapada client supaya pembetulan dapat dilakukan

-sukar diguna pakai kerana terdapat penyata kewangan

9.4 (Mazuani)

Ialah jumlah yang maximum dimana juru audit percaya bahawa penyata ini bole tersalah nyata dan masih tidak mempengaruhi keputusan yang munasabah kepada pengguna.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah:

1)Materialiti yang bersifat relatif berbanding konsep mutlak

2)Asas diperlukan untuk menilai materialiti

3)Faktor kualitatif akan mempengaruhi keputusan materialiti

Soalan 9-4 (-Fadzilah Faqih Bt Mohd Fadzil-)

-juruaudit memutuskan tahap materialiti kesalahan yang boleh diterima yang diyakini oleh juruaudit mungkin salah nyata tetapi tidak mempengaruhi keputusan pengguna.

-Faktor-faktor:

1) Materialiti adalah relatif dan berbeza antara syarikat

2) Asas diperlukan untuk menilai kemeterialan

3) Faktor kualitatif juga memberi kesan kepada materialiti

9.5 (Azirah)

Penetapan jangkaan awal tentang materialiti menggunakan asas ialah materialiti adalah relatif dan berbanding konsep mutlak.Jadi ia memerlukan asas untuk menentukan samada ia berlaku salahnyata atau tidak.Jangkaan awal tersebut mestilah ditetapkan berasaskan penyata kewangan yang lepas.

Asas audit untuk manufacturing ialah untuk melihat keuntungan pendapatan bersih sebelum cukai yang syarikat biasa guna manakala asas audit untuk unit goverment pula tidak ada pendapatan bersih sebelum cukai.Jadi asas tersebut adalah baki dana,jumlah aset dan mungkin jumlah hasil.

9-6(NELY YANTI BTE TAJUDDIN NUR)

Assume that Ruzana , an auditor , is using 5% of net income before taxes , current assets, or current liabilities as her major guidelines for evaluating materiality. What qualitative factors should she also consider in deciding wether misstatments may be material?

Faktor-faktor qualitative memberi kesan kepada materiality.Antara faktor-faktor qualitative ialah :

Fraud lebih penting daripada ralat yang tidak sengaja

Salanyata kecil tetapi memberi kesan kepada tanggungan kontrak

Salahnyata yang tidak material tetapi memberi kesan kepada trend dalam pendapatan


9-7 (-Nur Fahada Bt Hamdan- )

Juruaudit mengagihkan penilaian awal tentang material bagi akaun,pengagihan itu dirujuk sebagai tolerable statement.

Premilary Judgement

mengumpulkan bukti-bukti audit yg sewajarnya dgn cukup bg setiap segment audit kerana yg diaudit oleh juruaudit ialah segment audit tapi bukan penyata kewangan.

9-9 (Mohd. Suhaib)

Explain what meant by making an estimate of the total misstatement in a segment and in the overall financial statement. Why is it important to make this estimate? What is done with them?

Answer

Estimate of the total misstatementin a segment in the estimate of the total misstatement based upon the sample result:-

- if only a sample of the population is selected & audited, the auditor must project the total misstatement to a total estimate.

- This is done by audit area.

The misstatement in each audit area must be totaled to make an estimate of the total misstatement in the overall financial statement.

The auditor can evaluate wheater the financial statement , taken as awhole, may be materially misstatted.

The estimate of each segment is compare to tolerate misstatement for that segment & the estimate of the overall misstatement on the financial statement is compared to the preliminary judgement about materiality.

Question 9-10 (Rodiatul Akmal)

How would the conduct of an audit of a medium-sized company be effected by the company being a small part of a large conglomerate as compared with it being a saperate entity?

jawapan

bagi syarikat-syarikat kecil dan serdahana arahan audit berasaskan kepada syarikat besar.

Soalan 9-10 (-Nurul Hidayah Bt Majid-)

-Mesti berasaskan kepada syarikat besar

9-11 (Nur Fahada Hamdan)

PDR-merupakan risiko di mana bukti-bukti audit yang telah di kumpul dalam satu statment audit gagal untuk kesan salah nyata yang berlaku.

IR- Risiko tersirat kemungkinan berlaku salah nyata yang material dalam penyata kewangan dengan andaian bahawa kawalan di mana tidak wujud

CR- merupakan risiko dimana kawalan dalaman sistem perakaunan client gagal untuk mengesan salah nyata material yang berlaku dalam sesuatu statement audit.

AAR- Risiko kegagalan audit yang sanggup diterima oleh juruaudit.

Soalan 11 (Nur Shuhada bt Zulkapali Ami)

Define the audit risk model and explain each term in the model.

Risiko merupakan eleman yang pasti wujud dan juruaudit perlu menerima sedikit risiko dalam menjalankan audit ia bergantung kepada tiga factor

i) Risiko semulajadi

ii) Risiko kawalan

iii) Risiko audit boleh terima

Risiko semulajadi

Salahnyata yang material anpa mengambil kira keberkesanan kawalan dalaman.

Juruaudit mengandaikan bahawa kemungkinan salahnyata adalah tinggi (tanpa mengambil kira keberkesanan kawalan dalaman maka risiko semulajadi tinggi

Risiko kawalan

Penilaian Juruaudit terhadap keberkesanan kawalan dalaman untuk mengelakkan @ mengesan salahnyata yang material

Risiko audit boleh terima

Jangkaan Juruaudit terhadap kewujudan salahnyata yang material selepas kerja-kerja audit telah selesai

9-12 noor hafsah m.sazali

risiko pengesahan perancangan merupakan risiko di mana bukti-bukti audit yang dikumpul dalam satu segmen gagal untuk mengesan salah nyata yang berlaku.

Apabila risiko perancangan meningkat maka jumlah bukti yang perlu dikumpul adalah rendah

Soalan12 (Norsafuraa bt Abdul Hamid)

Planned detection risk merupakan risiko di mana bukti-bukti andit yang telah di kumpulkan dalam satu segmen audit gagal untuk kesan salah nyata yang berlaku.Ianya merupakan komponen terpenting kerana ia menentukan jumlah audit yang perlu di kumpul bagi setiap segmen.Jika ianya rendah, sesuatu risiko pengesanan dirancang bagi sesuatu audit maka rendahlah risiko kemungkinan berlakunya kegagalan audit dan lebih tinggi jumlah bukti yang perlu di kumpul.Jadi, jumlah evidence accumulated adalah berkurangan.

9-12 (NELY YANTI)

what is mean by planned detection risk? what is the effect on the amaun of evidence the auditor must accumulate when planned detection risk is increase from medium to high?

JAWAPAN:

PDR merupakan risiko di mana bukti-bukti audit yang telah dikumpul dalam satu segmen audit gagal untuk mengesan salah nyata yang berlaku.

komponen terpenting kerana dia menentukan jumlah bukti audit yang perlu dikumpuklan untuk setiap satu segmen.

jika rendah PDR bagi sesuatu audit maka rendahlah risiko kemungkinan berlakunya kegagalan audit dan lebih tinggi jumlah bukti yang perlu dikumpulkan.

apabila bukti yang di perlukan adalah tinggi maka PDR adalah rendah

9-13( NOR RABIHAH)

explain the courses of an increased or decreasd planned detection risk.

JAWAPAN:

ia bergantung kepada 3 faktor model risiko audit (AAR,IR,CR)

-PDR akan berubah jika IR merubah salah satu daripada 3 faktor tersebut

-menetukan bukti substantive yang perlu dikumpulkan oleh IR:

PDR dan bukti-indirect relationship

PDR berkurangan-bukti meningkat

-apabila rendah risiko pengesanan maka rendahlah risiko kemungkinan berlakunya kegagalan audit dan lebih peningkatan jumlah bukti audit yang perlu di kumpulkan

-ia juga berubah apabila jruaudit berubah

-selain itu juga juruaudit perlu mengenalpasti jumlah bukti untuk merancang audit.

9-14 nur liza marekin

Maksud risiko tersirat ialah kemungkinan berlakunya salah nyata yang material didalam penyata kewangan dengan mengandaikan bahawa kawalan dalaman tidak mewujudkan risiko. ia penting untuk membantu juru audit menilai kecekapan dan ketelusan sistem kawalan dalaman ' client '. ini bermakan sekiranya risiko tersirat rendah bukti yang diperlukan untuk menyokong pendapat juru audit adalah sedikit.

Empat faktor risiko tersirat dalam audit ialah:

* nature of the clients business

* result of previous audits

* initial versus repeat engagement

* related parties

9-14 (Nor Azirah binti Mohamad Salleh)

Maksud risiko tersirat:

Risiko tersirat merupakan risiko kemungkinan berlaku salahnyata yang material dalam penyata kewangan dengan andaian bahawa kawalan dalaman tidak wujud.Risiko ini penting untuk membantu juruaudit menilai kecekapan dan ketulusan sistem kawalan dalaman pelanggan.Ini bermakna sekiranya risiko tersebut rendah bukti yang diperlukan untuk menyokong pendapat juruaudit juga rendah/sedikit.

Faktor-faktor yang menyebabkan risiko tersirat tinggi ialah:

1.Salahnyata dalam kitaran perolehan dan pembayaran

2.Salahnyata dalam kitaran inventori dan gudang

3.Juruaudit mengabaikan kawalan dalaman dalam penetapan risiko tersirat kerana mereka mempertimbangkan pengagihan dalam model risiko audit sebagai kawalan risiko.

4.Rendah dalam pembayaran gaji kepada pekerja dan individu dan perolehan modal dan pembayaran balik.

9-15 (HUZARA)

Terangkan kenapa risiko tersirat adalah satu set untuk di segmenkandari semua pengauditan. apakah kesan terhadap jumlah bukti yang mesti dikira oleh juru audit apabila risiko tersirat meningkat dari biasa kepada tinggi untuk segmen.bezakan jawapan awak dengan soalan 9-12?

JAWAPAN:

risiko tersirat perlu di segmenkan kerana risiko tersirat adalah dilakukan untuk setiap kitaran dan setiap akaun serta untuk setiap objektif audit.ia bermaksud bukan kesemua boleh menggunakan risiko tesirat.

apabila risiko tersirat meningkat secara tiba-tiba dari biasa kepada tinggi ia akan merendahkan risiko tersirat,planned detection risk akan rendah tetapi bukti yang di perlukan untuk menyokong pendapat juru audit adalah tinggi...

9-16) (Mohd. Suhaib)

Explain the effect of extensive misstatement found in the prior year's audit on inherant risk, planned detection risk, and planned audit evidence.

Answer

Risiko tersirat akan jadi lebih tinggi walaupun 100% dan menyebabkan perancangan risiko pengesanan menjadi lebih rendah dan membawa peningkatan dalam merancang bukti-bukti audit.

Question 9-17 (Muhammad Munzir bin Khairuddin)

Explain what is meant by the term acceptable audit risk.What is its relevance to evidence accumulation ?

AAR = Risiko kegagalan Audit yang sanggup diterima oleh juruaudit. Jika kurang risiko kegagalan audit ,maka lebih banyak ujian-ujian yang perlu dilakukan untuk mengumpul bukti-bukti yang dapat menyokong audit.

Risiko

Evident

PDR (rendah)

Tinggi

CR (rendah)

Rendah

IR (rendah)

Rendah

AAR (rendah)

Tinggi

AAR = Acceptable audit risk

= A measure how willing the auditor is not accept that the financial steatment may be materially misstated after is audit is completed & unqualified opinion has been issued


· Apabila AAR rendah Penyata kewangan bebas daripada salahnyata yang material adalah tinggi.

· Risiko adalah sifar adalah boleh menjadi satu kepastian ( tidak praktikal ). Sebab Juruaudit tidak boleh menjamin bahawa penyata kewangan adalah bebas daripada salahnyata yang material 100%

· Audit assurance = 1- AAR

· Audit assurance 98% = AAR 2%

· Hubungan langsung diantara AAR & PDR

· Hubungan tidak langsung diantara AAR & Evidence

· Sekiranya Juruaudit mahu mengurangkan AAR, maka juruaudit perlu mengurangkan PDR & tingkatkan bukti-bukti yang diperlukan.

What is its relevance to evidence accumulation ?

PDR adalah berkadar songsang dengan bukti (AAR mengurangkan bukti yang sepatutnya meningkat.)

9-19 nur atiqah mohamad ismail

1. Tahap di mana pengguna dalaman terlalu bergantung kepada penyata kewangan

* saiz pelanggan

* penerimaan ke atas hak pemilikan

* nature and amount liabilities

2. Kemungkinan pelanggan akan berhadapan dengan masalah kewangan apabila laporan audit di keluarkan

* kedudukan kewangan tidak stabil

* untung atau rugi pada tahun sebelumnya

* kaedah peningkatan kewangan

* kebiasaan dalam operasi pelanggan

* kebolehan dalam pengurusan

3. Penilaian audit mengenai pengurusan secara keseluruhan

* hubungan diantara juru audit yang terdahulu dan yang semasa

* frequency of turnover of key financial or internal audit personnel

* hubungan di antara pekerja dan persatuan buruh

9-21 (Nur Rashihah bt Salleh)

the primary way that auditors deal with risk in planning audit evidence is through the application of the audit risk model. the source of the audit risk model is the professional literature in ISA 400 on audit sampling and ISA 320 on materiality and risk.

0 comments