Pengenalan

Prinsip asas audit menghendaki juruaudit memperoleh bukti audit yang sesuai dan cukup melalui pelaksanaan tatacara pematuhan dan tatacara penyokong¬an. Prinsip ini perlu untuk membolehkan juruaudit membuat kesimpulan yang menjadi asas kepada pendapat audit tentang penyata kewangan. ISA 500, Audit Evidence, memberikan garis panduan tentang kuantiti dan kualiti bukti audit yang perlu diperoleh apabila mengaudit penyata kewangan dan tatacara untuk memperoleh bukti audit tersebut. Audit itu dapat dilihat sebagai satu proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk tujuan pengesahan pasti data perakaunan, menentukan ketepatan dan kebolehpercayaan penyata serta laporan perakaunan. Kerja pengesahan ini melibatkan pencarian bukti yang mencukupi untuk memberi peluang kepada juruaudit membuat penilaian sama ada penyata kewangan menunjukkan gambaran yang benar dan saksama. Bukti audit yang diperlukan bukanlah berbentuk bukti mutlak yang memberikan kepastian sepenuhnya terhadap penyata kewangan. Malah juruaudit masih menerima bukti yang sekadar boleh meyakinkannya untuk mencapai objektif audit.


Bukti yang mencukupi adalah suatu konsep subjektif yang ditentukan mengikut budi bicara dan kebijaksanaan juruaudit. Sebagaimana yang kits sedia maklum, tanggungjawab menyediakan penyata kewangan terletak kepada pengarah syarikat. Penyata kewangan yang dimaksudkan itu termasuk akaun untung dan rugi, kunci kira-kira, laporan pengarah dan nota-nota pada akaun yang berkenaan. Kenyataan terperinci tentang tanggungjawab pengarah syarikat berhubung dengan penyediaan penyata kewangan ada terkandung dalam Seksyen 169, Akta Syarikat 1965. Penyata kewangan harus menunjukkan semua butiran maklumat dan angka dengan betul dan tepat. Penyata kewangan jugs harus memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan syarikat yang berkenaan pada tarikh penyata itu serta hasil pengendalian perniagaan syarikat itu bagi tempoh masa yang dilaporkan. Adalah jelas bahawa tugas utama juruaudit adalah untuk memastikan kebenaran maklumat dan data yang dinyatakan dalam penyata kewangan itu.

JENIS BUKTI AUDIT

Bukti audit boleh difahami sebagai sesuatu objek yang dapat dilihat atau disentuh. Bukti audit juga merupakan suatu tindakan yang dapat diperhatikan atau suatu keadaan yang boleh difahami, yang kesemuanya ini mem¬pengaruhi pertimbangan juruaudit dalam membentuk pendapat tentang penyata kewangan. Bukti berbentuk objek yang dapat dilihat atau disentuh adalah seperti aset nyata, dokumen, laporan serta rekod perakaunan dan sebagainya. Bukti yang berbentuk tindakan yang dapat diperhatikan termasuk tatacara sistem perakaunan yang dilaksanakan oleh kakitangan pelanggan seperti tatacara pembayaran gaji, penyediaan pesanan belian dan merekod urus niaga. Bukti yang berbentuk keadaan yang boleh difahami pula merupakan suasana pengendalian aktiviti oleh pelanggan seperti pekerja yang kelihatan cekap dan berkebolehan dan, aset yang kelihatan mempunyai mutu yang baik dan sebagainya. Perkara yang merupakan bukti yang menyokong maklumat di dalam penyata kewangan boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu data perakaunan sokongan dan perkara lain merupakan bukti penguat.

Data Perakaunan Sokongan

Data perakaunan sokongan merangkumi rekod pelanggan yang mengan¬dungi maklumat yang berkaitan dengan sistem perakaunan seperti yang berikut:
(a) Lejar am.
(b) Lejar subsidiari, seperti lejar akaun belum terima, lejar akaun belum
bayar dan daftar aset tetap.
(c) Buku panduan perakaunan.
(d) Rekod memorandum dan rekod lain yang digunakan secara
dalaman oleh pengurusan seperti penyata penyesuaian bank, jadual
pengagihan kos, jadual pengagihan gaji, dan sebagainya.

Maklumat daripada rekod di atas digunakan secara langsung untuk menyediakan penyata kewangan. Oleh itu, rekod-rekod tersebut merupakan sebahagian daripada bukti penting untuk tujuan audit. Ujian audit yang dijalankan pada rekod itu merupakan semakan semula secara analitis, pengesanan semula langkah-langkah dalam tatacara proses perakaunan seperti penyediaan jadual pengagihan atau lembaran kerja, pengiraan semula, dan penyesuaian suatu maklumat kewangan dengan sumber maklumat yang lain. Keyakinan juruaudit terhadap maklumat pada rekod tersebut meningkat sekiranya wujud sistem perakaunan dan kawalan dalaman yang baik dan yang sentiasa diawasi.

Bukti Penguat

Data perakaunan sokongan yang merupakan bukti pertama itu tidak men¬cukupi, jika tiada bukti penguat untuk menguatkan lagi keyakinan juruaudit sewaktu melahirkan pendapat tentang penyata kewangan. Bukti penguat yang diperlukan termasuk:
(a) Dokumen seperti cek, invois, minit mesyuarat, perjanjian dan sebagainya.
(b) Pengesahan dan pengakuan bertulis yang diterima daripada pihak luar.
(c) Maklumat lain yang disediakan sendiri oleh juruaudit atau diterima secara langsung oleh juruaudit daripada pihak luar.

Bukti penguat ini akan diuji oleh juruaudit dengan cara pemeriksaan dokumen, pemeriksaan aset secara fizikal, pemerhatian tatacara pelanggan, pertanyaan daripada kakitangan yang mengetahui perkara yang berkenaan, pengesahan dari pihak ketiga dan sebagainya. Bahagian yang berikut akan membincangkan perkara ini dengan lebih terperinci.


KESESUAIAN DAN KECUKUPAN BUKTI AUDIT

Ketika membuat pilihan bukti yang ditemui itu, juruaudit tidak perlu men¬dapatkan bukti yang memberikan pengukuran yang tepat. Juruaudit hanya perlu memberikan lebih perhatian kepada bukti yang munasabah dan saksama sebagai menyokong maklumat dalam penyata kewangan. Oleh itu juruaudit akan menerima bukti yang diperoleh melalui perbincangan dan pertanyaan lisan walaupun maklumat dan kenyataan seperti ini memerlukan banyak pertimbangan juruaudit itu sendiri. Bukti audit yang baik perlu mempunyai dua ciri utama, iaitu sahih dan sesuai. Kedua-dua ciri ini saling cerhubungan antara satu sama lain dan bersabit dengan bukti yang diperoleh daripada tatacara pematuhan dan penyokongan.

Kesahihan merujuk pada mutu audit yang membolehkan juruaudit merumuskan suatu kesimpulan yang lojik. Bukti itu mungkin dalam bentuk yang dapat dilihat dan dipegang oleh juruaudit. Contohnya, pemerhatian bangunan untuk mengesahkan bahawa bangunan itu sebenarnya wujud dalam keadaan seperti yang dinyatakan. Bukti audit juga boleh dicipta oleh juruaudit sendiri, umpamanya pengesahan dari pihak ketiga tentang baki akaun belum terima, baki akaun belum bayar atau baki inventori yang disimpan di gudang yang dimiliki oleh orang luar. Bukti audit tersebut boleh juga berbentuk pengiraan matematik yang dibuat oleh juruaudit untuk mengesahkan sama ada pengakuan lisan pelanggan yang dibuat terlebih awal itu benar atau tidak. Untuk menilai kesahihan bukti audit, pertimbangan perlu diberikan kepada sumber bukti itu diperoleh, sama ada dari luar perniagaan pelanggan, disediakan sendiri oleh pelanggan, atau diperoleh sendiri oleh juruaudit. (Perkara ini akan dibincangkan secara mendalam di bahagian yang berikut).

Kesesuaian bukti audit pula merupakan perkaitan antara mutu, keupayaan untuk meyakinkan dan kebolehpercayaan bukti tersebut. Bukti audit yang boleh diterima harus mempunyai perkaitan dengan kerja audit yang dijalankan sesuai dengan objektif audit secara keseluruhan. Bukti audit ini juga sesuai digunakan sebagai asas untuk membentuk pendapat audit dan untuk menye¬diakan laporan audit tentang penyata kewangan. Bukti audit yang cukup dan sesuai adalah perlu kerana ketiadaan ciri-ciri tersebut tidak dapat membantu juruaudit memastikan kesahan maklumat dalam penyata kewangan. Umpamanya objektif audit untuk mengesahkan kewujudan akaun belum terima memerlukan pengesahan langsung daripada penghutang kerana pengesahan itu memberikan bukti yang paling sesuai dan meyakinkan.

Bukti audit yang diperoleh hendaklah mencukupi. Secara am kecukupan adalah berhubung dengan ukuran terhadap kuantiti, liputan atau jumlah bukti audit yang diperlukan untuk menyokong pendapat audit yang dilahirkan. Oleh sebab tatacara audit dilaksanakan dengan berdasarkan persampelan data perakaunan dan baki akaun dalam penyata kewangan, maka juruaudit tidak dapat memperoleh bukti secara seratus peratus. Masalah yang dihadapi oleh juruaudit tentang kecukupan bukti audit merupakan persoalan tentang berapa banyak bukti yang dianggap mencukupi dan besar manakah sampel yang cukup untuk menyokong pendapat audit?

Pemilihan bukti audit yang sesuai dan penentuan kuantiti audit yang men¬cukupi merupakan suatu persoalan yang subjektif, yang memerlukan budi bicara dan pertimbangan juruaudit sendiri. Piawai pengauditan tidak memberikan panduan yang tepat tentang kecukupan bukti audit. Dalam hal ini keputusan tentang kecukupan bukti audit bergantung pada pertimbangan dan budi bicara profesional. Juruaudit bertanggungjawab menentukan sumber jumlah bukti audit yang cukup dan sesuai untuk mencapai tahap keyakinan yang diperlukan.

Pertimbangan yang diberikan bergantung pada objektif audit sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara juruaudit dengan syarikat pelanggan. Semasa membuat penentuan tersebutjuruaudit selalunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tertentu termasuklah:
(a) Pengetahuan juruaudit tentang perniagaan syarikat serta industri yang diceburi oleh pelanggan.
(b) Darjah risiko yang boleh diakibatkan daripada salah nyataan data dalam penyata kewangan kerana kesilapan atau salah susun maklumat. Darjah risiko tersebut berbeza mengikut faktor-faktor yang berikut:
(i) Keadaan semula jadi dan kematanan butiran yang berkenaan berbanding dengan penyata kewangan secara keseluruhan.
(ii) Keadaan yang membawa tekanan dan boleh mempengaruhi pihak pengurusan dan kakitangan syarikat.
(iii) Kawalan dalaman pelanggan yang cukup.
(iv) Kedudukan kewangan syarikat.
(v) Tingkat keyakinan yang boleh diberi oleh bukti audit itu.
(c) Pengalaman juruaudit dengan perniagaan yang serupa daripada
audit yang telah dijalankan pada tahun-tahun lepas.
(d) Hasil daripada tatacara audit yang dijalankan seperti penemuan
ralat atau penipuan.
(e) Jenis maklumat berkaitan yang disediakan oleh pelanggan atau yang diperoleh daripada sumber luar.
(f) Kos dan masa yang terlibat untuk mendapatkan bukti itu.

Dalam keadaan tertentu, beberapa jenis bukti audit adalah lebih baik daripada setengah-setengah jenis bukti audit yang lain. Umpamanya pengiraan wang yang disimpan oleh pemegang dana runcit ialah suatu bukti yang lebih kuat untuk membuktikan kewujudan dana tersebut, berbanding dengan pengakuan yang diterima daripada kakitangan yang menjaga dana itu yang menyatakan bahawa dana runcit itu wujud secukupnya. Ada kalanya pula bukti yang kecil mempunyai mutu yang lebih baik yang dapat mem¬berikan asas yang lebih kuat untuk menghasilkan pendapat audit, berbanding dengan bukti yang kuantitinya besar tetapi mutunya rendah. Oleh itu, untuk memutuskan tentang kecukupan kuantiti bukti, penilaian perlu dibuat terhadap mutu berbagai-bagai jenis bukti yang sedia ada.

Salah satu daripada perkara utama yang perlu dipertimbangkan ialah sumber asal bukti itu diperoleh. Sebagaimana yang dinyatakan terlebih awal, sumber asal bukti itu diperoleh mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat kebolehpercayaan bukti tersebut. Keadaan ini sudah tentu mempengaruhi mutu bukti audit tersebut. Biasanya juruaudit mendapatkan bukti daripada beberapa sumber yang berlainan, dengan harapan agar bukti tersebut akan memberikan kepastian yang diperlukan.


BENTUK BUKTI AUDIT

Berbagai-bagai rupa bentuk bukti audit yang boleh diperoleh daripada beraneka sumber. Bukti tersebut boleh berbentuk dokumen asal tentang setiap urus niaga dicatatkan dalam buku catatan asal sehingga kepada lejar am, seterusnya berbentuk akaun dalam penyata kewangan. Proses ini merupakan sistem perakaunan yang melibatkan individu untuk mengendali¬kannya yang juga menyumbangkan kepada bukti audit. Secara am, kebolehpercayaan bukti audit dipengaruhi oleh sumber bukti itu dan secara am boleh dirumuskan seperti yang berikut:
(a) Bukti luaran lebih boleh dipercayai berbanding dengan bukti dalaman.
(b) Bukti dalaman pula lebih boleh dipercayai sekiranya kawalan dalaman yang berkaitan adalah memuaskan.
(c) Bukti yang diperoleh oleh juruaudit sendiri lebih boleh dipercayai daripada bukti yang diperoleh dari entiti yang diauditkan.
(d) Bukti yang berbentuk dokumen atau kenyataan bertulis lebih boleh dipercayai daripada bukti lisan.

Berdasarkan rumusan di atas bukti audit menjadi lebih bermakna jika dikelaskan mengikut bentuk seperti yang berikut:

Bukti Berdokumen

Bukti berdokumen merupakan sejenis bukti yang paling penting dan banyak digunakan oleh juruaudit. Nilai bukti ini bergantung pada tempat asal doku¬men itu disediakan. Contohnya invois jualan dan salinan resit disediakan dalam organisasi pelanggan sementara invois belian pula disediakan oleh organisasi luar. Nilai bukti berdokumen juga bergantung pada bentuk dokumen itu sama ada mudah disediakan atau mudah dipalsukan yang seterusnya akan mempengaruhi kebolehpercayaan bukti tersebut. Sekiranya dokumen itu mudah dipalsukan atau disediakan, maka lebih besar peluang kakitangan yang tidak jujur, untuk meniru atau mengubah maklumat pada dokumen tersebut. Contohnya nota belum terima boleh disediakan dengan mudah oleh kakitangan dengan mengambil borang nota yang seragam dari bank dan mengisi ruang-ruang yang perlu dipenuhi. Berbeza daripada sijil sekuriti, yang tulisannya diukir pada permukaan kertas yang keras, yang tidak mudah untuk dicontohi. Berdasarkan ciri yang mempengaruhi nilai bukti audit yang dibincangkan di atas, bukti berdokumen boleh digolongkan seperti yang berikut:

(a) Bukti berdokumen yang disediakan di luar organisasi dan dihantar terus kepada juruaudit.

Bukti jenis ini diterima terus oleh juruaudit dengan tidak melalui organisasi pelanggan. Bukti seperti ini mempunyai mutu yang baik. Cara ini dapat menghindarkan peluang sesiapa dalam organisasi itu yang ingin mengambil kesempatan untuk menyekat dokumen tersebut, mengubah maklumat dalam dokumen itu, atau menghapuskan terus dokumen sedemikian. Contoh bukti berdokumen dari luar organisasi ialah pengesahan akaun belum terima.

Untuk mendapat bukti ini, penghutang diminta oleh pelang¬gan untuk menulis terus kepada juruaudit, bagi mengesahkan jumlah hutangnya. Sampul surat yang mengandungi alamat pejabat juruaudit disertakan dalam surat yang dihantar oleh pelanggan, boleh menjawab terus kepada juruaudit tanpa mem¬beri peluang kepada sesiapa pun di dalam organisasi pelanggan untuk campur tangan dengan maklumat dalam surat balasan itu. Contoh lain yang sama ialah surat daripada bank yang menge¬sahkan baki wang yang dimiliki oleh pelanggan di bank, ataupun pengesahan daripada peguam tentang kes-kes mahkamah yang melibatkan pelanggan.

(b) Bukti berdokumen yang disediakan di luar organisasi tetapi ada dalam simpanan pelanggan.

Berbagai-bagai jenis dokumen seperti ini disimpan oleh pelang¬gan, misalnya penyata bank, invois atau penyata daripada pem¬bekal, nota belum terima, surat-surat perjanjian, sijil saham, sijil debentur atau pesanan jualan daripada pembeli. Juruaudit terpaksa berhati-hati sebelum menerima bukti jenis ini, terutama sekali bukti yang mengandungi maklumat yang telah dipinda. Pindaan seperti itu mungkin dibuat oleh pihak yang menyediakan dokumen, atau pembetulan oleh kakitangan pelanggan untuk membetulkan kesilapan ataupun perubahan yang disengajakan supaya fakta menjadi salah atau mengelirukan pihak tertentu, termasukjuruaudit.

Kemungkinan yang sedemikian memang boleh berlaku pada dokumen seperti itu. Faktor ini juga akan mengurangkan keboleh¬percayaan bukti jenis ini berbanding dengan bukti berdokumen jenis pertama yang dibincangkan di atas. Walau bagaimanapun, bukti seperti ini banyak digunakan oleh juruaudit. Bukti ini pula lebih teguh berbanding dengan bukti berdokumen yang disediakan oleh pelanggan organisasi. Juruaudit patut berhati-hati tentang setakat mana mereka boleh mempercayai kebenaran bukti ini dengan mempertimbangkan sama ada dokumen tersebut adalah jenis yang mudah disediakan atau dipinda maklumatnya oleh sesiapa saja ataupun tidak.

(c) Bukti berdokumen yang disediakan di dalam organisasi itu sendiri.

Dokumen yang disediakan oleh organisasi itu sendiri adalah seperti invois jualan, notis hantaran, laporan barangan yang diterima, memorandum kredit, imbangan duga dan rekod kewangan lain untuk kegunaan pengurusan. Dokumen ini tidak diedarkan keluar daripada entiti itu. Untuk bersandar pada bukti ini perlu pula bergan¬tung pada keteguhan dan kecukupan sistem kawalan dalaman yang diamalkan oleh pelanggan tersebut.

Bukti Fizikal

Bukti fizikal diperoleh dengan cara melihat, memeriksa atau mengira aset tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahawa aset yang diperiksa sebenarnya wujud untuk menentukan kuantiti aset itu dan menentukan mutu serta ketulenan bukti tersebut.

Beberapa contoh bukti fizikal diperoleh untuk menentukan kuantiti dan keadaan aset, termasuk pengiraan aset seperti wang tunai dalam tangan, nota belum terima, sekuriti boleh pasar, barang niaga, kerja dalam proses atau aset tetap seperti mesin, peralatan kenderaan dan bangunan. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa bukti fizikal ini bukan merupakan bukti yang muktamad untuk memastikan kebenaran aset. Kenyataan ini dapat diterangkan melalui beberapa situasi tertentu seperti yang berikut. Pemeriksaan fizikal terhadap aset seperti kenderaan, bangunan atau barang niaga hanya dapat membuktikan sama ada aset itu wujud atau tidak. Cara ini tidak akan dapat mengesahkan sama ada aset itu adalah hak milik entiti atau tidak. Pemeriksaan fizikal juga tidak dapat membuktikan sama ada aset yang dimiliki oleh entiti itu tertakluk pada gadaian atau tidak.

Begitu juga dengan situasi pemeriksaan fizikal yang dilakukan terhadap aset seperti barang niaga tidak dapat memastikan mutu aset tersebut. Mutu dan keadaan aset itu adalah penting untuk menentukan nilai aset tersebut. Mutu dan keadaan aset pula bergantung pada beberapa faktor lain. Misalnya, nilai barang niaga bergantung pada keupayaannya untuk dijual, nilai akaun belum terima bergantung pada kebolehkutipan aset itu, sementara nilai aset tetap seperti mesin, peralatan dan kenderaan pula bergantung pada kebolehannya memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Keadaan fizikal yang baik tidak bererti bahawa aset tersebut masih boleh melaksanakan fungsinya mengikut tahap kecekapan yang dijangkakan. Unsur kecacatan atau luar guna yang diakibatkan oleh perubahan teknologi boleh menjejaskan nilai aset. Perkara ini sukar dikesan melalui pengiraan dan pemeriksaan fizikal. Juruaudit pula bukan pakar dalam semua bidang untuk berupaya menilai barang yang kurang biasa mereka temui. Berbagai¬bagai jenis barang yang mungkin ditemui semasa audit meliputi barang galian seperti timah, emas atau petroleum, barang di kilang seperti minuman keras, makanan dalam tin atau komponen elektronik, dan stok perniagaan barang kemas seperti emas, berlian atau permata.

Bukti lain yang mengesahkan pemilikan, penilaian dan pengelasan aset juga diperlukan. Bukti fizikal ini pula tidak sesuai untuk setengah-setengah jenis aset seperti akaun belum terima, belanja bayar dahulu atau aset talk nyata yang kesemuanya tidak mempunyai bentuk fizikal.

Bukti Lisan

Bukti lisan diperoleh melalui pertanyaan atau perbincangan antara juruaudit dengan pegawai atau kakitangan pelanggan di semua peringkat. Biasanya setiap kakitangan entiti itu diberi tanggungjawab yang berlainan. Pembahagian tugas dan tanggungjawab merupakan sebahagian daripada sistem dan organisasi keseluruhan entiti tersebut. Berbagai-bagai perkara berhubung dengan sistem dan organisasi entiti yang perlu diketahui oleh juruaudit seperti tempat dan cara rekod serta dokumen disimpan atau sebab sesuatu tatacara itu diamalkan.

Bukti lisan diperlukan terutama apabila juruaudit tidak berjaya men¬dapatkan penerangan atau pengesahan dengan cara yang lain. Walau bagaimanapun, juruaudit perlu membuat banyak pertimbangan sebelum dia boleh menerimanya sebagai bukti yang boleh dipercayai. Biasanya bukti lisan sahaja tidak mencukupi. Bukti lisan diperlukan sebagai tambahan kepada bukti lain atau sebagai pengesahan kepada suatu penemuan dihasilkan daripada pemeriksaan atau penyiasatan yang telah dijalankan oleh juruaudit. Umpamanya, juruaudit menjalankan analisis yang terperinci terhadap akaun stok, analisis ini dilakukan dengan mengenal pasti barang niaga yang lambat bergerak, rosak dan luar guna untuk menentukan kos barang niaga yang patut dihapus kira dan seterusnya menentukan nilai keseluruhan barang niaga, supaya selaras dengan prinsip terendah antara kos dengan pasaran. Setelah analisis itu selesai, juruaudit akan berbincang dengan akauntan atau pegawai yang bertanggungjawab dalam hal ini untuk mendengar pendapat mereka tentang cadangan juruaudit berhubung dengan hapus kira tersebut. Pendapat akauntan atau pegawai tersebut merupakan bukti lisan yang menyokong kesimpulan juruaudit sama ada munasabah atau tidak.

Oleh sebab bukti lisan yang diperlukan oleh juruaudit bergantung pada kerjasama yang diberikan oleh pihak pelanggan dan kakitangannya, maka sikap dan tingkah laku juruaudit yang berbudi bahasa serta bijaksana merupakan kemahiran yang sangat penting. Ada kalanya cara bersopan santun itu lebih berkesan untuk menyiapkan kerja berbanding dengan kemahiran mengaudit semata-mata.

Bukti Kawalan Dalaman

Juruaudit menerima sistem kawalan dalam sebagai bukti audit sekiranya didapati bahawa entiti yang diaudit itu mempunyai sistem kawalan dalaman yang direka bentuk dengan teliti dan sempurna. Sistem itu juga perlu diamal¬kan dalam pengurusan entiti tersebut pada sepanjang masa. Sistem kawalan dalaman yang cukup dapat memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat perakaunan. Menerusi sistem kawalan dalaman, sesuatu kesilapan atau amalan yang tidak mengikut peraturan dengan sendirinya akan sampai ke pengetahuan pihak yang bertanggungjawab dan juruaudit.

Dalam melaksanakan tugas mengesahkan penyata kewangan, juruaudit membandingkan rekod perakaunan kepada dokumen sokongan seperti invois, cek atau bukti berdokumen yang lain. Walau bagai¬manapun, menjadi suatu perkara mustahil untuk juruaudit memeriksa setiap dokumen untuk semua urus niaga yang berlaku. Suatu cara yang paling berkesan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan meng¬kaji kaedah dan tatacara yang diamalkan oleh entiti pelanggan dalam proses perakaunannya. Sekiranya tatacara direka dengan baik dan dilaksanakan dengan tekal, maka penyata kewangan yang dihasilkan oleh sistem itu adalah meyakinkan.

Suatu pendekatan yang boleh diikuti oleh juruaudit adalah dengan meng¬kaji dan menilai sistem kawalan dalaman. Kajian dan penilaian juruaudit meliputi ujian untuk memastikan bahawa tatacara pelanggan itu sebenarnya dilaksanakan seperti yang ditetapkan. Kemahiran profesional juruaudit terletak pada keupayaannya menilai keberkesanan berbagai-bagai cara kawalan dan memilih ujian yang sesuai untuk membuktikan keselarasan antara maklumat dalam penyata kewangan dengan rekod sokongan.
Kecukupan sistem kawalan dalaman ialah faktor utama yang menentu¬kan pengumpulan bukti oleh juruaudit. Biasanya bukti ini didapati daripada berbagai-bagai sumber seperti dokumen, rekod, pertanyaan dan sebagai¬nya. Semakin teguh kawalan dalaman semakin kurang bukti yang diperlukan sebagai asas untuk pendapatjuruaudit. Sistem kawalan dalaman yang lemah memerlukan juruaudit mengumpulkan lebih banyak bukti daripada berbagai-bagai jenis. Kawalan dalaman yang lemah boleh mengakibatkan berbagai-bagai keadaan, seperti juruaudit tidak boleh bersandar pada bukti berdokumen yang diterbitkan dalam entiti dan ticlak disemak oleh pihak luar. Dokumen seperti ini ditakuti merupakan dokumen palsu yang disediakan untuk menutupi kecurian oleh kakitangan ataupun untuk membolehkan pihak pengurus menyediakan penyata kewangan yang mengelirukan penggunanya. Dokumen palsu itu disediakan dengan tujuan untuk mengelirukan juruaudit.

Bukti Lejar dan Jurnal

Lejar dan jurnal juga digunakan sebagai bukti, misalnya buku jualan harian, buku belian harian, buku tunai, jurnal am, lejar subsidiari yang lain dan juga lejar am. Kebenaran amaun dalam penyata kewangan diuji melalui rekod yang disebut di atas kepada bukti berdokumen seperti invois, penyata bank dan sebagainya. Bukti yang digunakan sebagai rekod perantaraan ini boleh dipercayai kebenarannya bergantung pada keteguhan kawalan dalaman yang mengawal proses penyediaan rekod tersebut. Umpamanya pengasingan tugas kakitangan yang menyedia dan menjaga rekod dengan kakitangan yang terlibat dengan tugas yang tidak seimbang. Pengasingan tugas merupakan satu ciri kawalan dalaman yang penting. Jika suasana yang sihat wujud dalam sistem kawalan dalaman, juruaudit boleh menerima lejar dan jurnal sebagai bukti sokongan penyata kewangan.


PEMILIHAN BUKTI AUDIT

Berbagai-bagai jenis bukti audit yang boleh digunakan oleh juruaudit. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, setiapjenis bukti audit itu mempunyai kese¬suaian dan keupayaan pembuktian yang berbeza-beza. Satu jenis bukti sahaja tidak cukup untuk pembuktian tetapi setiap bukti yang lebih daripada satu jenis audit merupakan komponen yang perlu untuk pembuktian audit yang sempurna. Umpamanya rekod perakaunan tidak dapat dianggap sebagai suatu bukti yang cukup tetapi jika perhatian yang cukup tidak diberikan kepada rekod perakaunan, kebenaran pendapat tentang penyata kewangan masih dipersoalkan.

Sekiranya bukti audit yang diperoleh daripada beberapa sumber yang berlainan atau dalam bentuk yang berlainan itu adalah selaras antara satu dengan yang lain, maka tingkat keyakinan juruaudit adalah lebih tinggi. Ini bermakna bahawa keyakinan juruaudit hasil daripada himpunan beberapa bukti audit adalah lebih kuat jika dibandingkan dengan keyakinannya ter¬hadap setiap bukti yang dipertimbangkan secara berasingan. Sebaliknya jika bukti audit yang diterima daripada beberapa sumber yang berlainan adalah bercanggah antara satu dengan yang lain, juruaudit perlu melak¬sanakan tatacara selanjutnya untuk menyelaraskan percanggahan ter¬sebut.
Beberapa perkara perlu diberi perhatian oleh juruaudit ketika cuba men¬dapatkan bukti audit. Keseimbangan antara kos yang terlibat untuk mem¬peroleh bukti audit dengan kepentingan maklumat daripada bukti tersebut harus dikaji. Jika kos yang terlibat jauh lebih tinggi daripada nilai faedah yang akan diperoleh, juruaudit seharusnya melupakan sahaja usaha untuk mencari bukti tersebut. Walau bagaimanapun, faktor belanja atau kesukaran memperoleh bukti bukan hanya faktor yang perlu dikaji untuk tidak melak¬sanakan tatacara tersebut. Beberapa faktor lain seperti kematerialan, risiko dan kesesuaian juga perlu difikirkan.

Pada amnya, juruaudit harus berusaha bersungguh-sungguh mendapat¬kan bukti audit. Semasa membuat penilaian terhadap bukti audit yang diperoleh, juruaudit harus melakukannya secara objektif. Ketika memilih tatacara audit untuk memperoleh bukti yang diperlukan, juruaudit perlu sen¬tiasa menyedari tentang kemungkinan berlaku tersalah maklumat kewangan yang matan. Sifat berhati-hati ini amat perlu untuk membuat pengawasan terhadap tatacara yang digunakan untuk mengumpul bukti yang diperlukan agar juruaudit dapat mengelak daripada membuat kenyataan yang salah akibat kecuaian.

Dalam keadaan tertentu, juruaudit mungkin berasa ragu-ragu tentang suatu perakuan yang dianggapnya boleh memberikan kesan yang matan. Jika keadaan seperti ini berlaku, juruaudit haruslah cuba mendapatkan bukti tambahan yang sesuai dan mencukupi untuk menghindarkan keraguan tersebut. Sekiranya juruaudit tidak berjaya dengan usaha tersebut, dia tidak seharusnya mengetepikannya sahaja seolah-olah perkara ini tidak mempunyai kesan terhadap jenis laporan yang dikeluarkan. Dalam hal ini juruaudit mungkin perlu mengeluarkan suatu laporan bersyarat.


TEKNIK-TEKNIK UJIAN AUDIT

Beberapa teknik ujian audit boleh dijalankan untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan. Teknik tersebut boleh dibahagi seperti yang berikut:

Pemeriksaan

Pemeriksaan dimaksudkan sebagai menyemak semula atau meneliti rekod, dokumen atau memeriksa aset nyata secara fizikal. Pemeriksaan rekod dan dokumen boleh memberikan bukti yang mempunyai berbagai-bagai tingkat kebolehpercayaan. Tingkat ini bergantung pada keadaan semula jadi dan sumber bukti audit tersebut. Pemeriksaan aset nyata pula memberi bukti tentang kewujudan aset tersebut. Walaupun begitu bukti seperti ini tidak dapat mengesahkan kebenaran hak milik atau nilai aset tersebut. Bukti berdokumen masih diperlukan untuk mengesahkan hak milik aset itu dan nilai buku aset tersebut.

Sebagai contoh, pemeriksaan pesanan belian dapat membuktikan tentang pengesahan urus niaga, belian invois pula membuktikan kuantiti yang dibilkan pada harga seunit, manakala laporan penerimaan barang pula membuktikan kuantiti barang yang sebenarnya diterima. Objektif pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan aset secara fizikal bertujuan untuk membuktikan bahawa catatan atau rekod menggambarkan urus niaga yang sebenarnya berlaku dan jumlah yang betul direkodkan di dalam akaun yang betul. Oleh itu, pemeriksaan dokumen dapat memberikan bukti kepada juruaudit tentang pengesahan urus niaga serta perincian sebenar urus niaga yang berkenaan. Ujian yang terlibat termasuklah memeriksa, membanding, mencatat, dan membaca.

Pertanyaan

Pertanyaan melibatkan kerja memperoleh maklumat yang berkaitan daripada seseorang di dalam atau di luar syarikat yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang syarikat tersebut. Pertanyaan ini boleh dibuat dalam bentuk formal atau tidak formal, dan secara bertulis atau lisan. Darjah keboleh¬percayaan bukti yang diperoleh melalui pertanyaan akan bergantung pada tanggapan juruaudit tentang kebolehan, pengalaman, kebebasan dan kejujuran pihak yang ditanya.

Pertanyaan dianggap sebagai teknik yang lemah untuk mendapatkan bukti. Biasanya pertanyaan dibuat sekiranya maklumat tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain. Umpamanya, sekiranya tugas-tugas yang tidak seim¬bang tidak dilaksanakan oleh kakitangan yang berasingan, bukti berdokumen yang menunjukkan kesan audit tidak dapat dilihat. Untuk menjelaskan keada¬an ini, juruaudit terpaksa membuat pertanyaan kepada pihak pengurusan dan semua kakitangan yang terlibat. Kelemahan bukti pertanyaan ini biasanya diatasi dengan mendapatkan pengesahan bertulis tentang sesuatu perkara daripada pihak yang ditanya.

Pemerhatian

Pemerhatian merupakan ujian audit dengan cara melihat suatu kendalian atau tatacara yang dilakukan oleh kakitangan syarikat pelanggan untuk memasti¬kan sama ada kendalian atau tatacara tersebut dilaksanakan dengan sempur¬na. Ujian audit seperti ini dapat memberikan bukti yang boleh dipercayai ter¬utama pada masa pemerhatian dibuat. Namun begitu ujian ini tidak dapat memberi keyakinan bahawa cara pelaksanaan yang serupa sentiasa wujud pada setiap masa pada sepanjang tahun yang diaudit.
Contohnya, juruaudit memerhatikan pengiraan inventori fizikal yang dilaksanakan oleh pelanggan. Melalui pemerhatian demikian, juruaudit dapat menentukan bahawa pengiraan memang dijalankan dan kawalan serta tata¬cara pengiraan telah dilaksanakan mengikut arahan yang dibuat. Kawalan yang dimaksudkan itu termasuk pengiraan secara berpasukan. Pasukan ini mengandungi seseorang yang biasa dengan cara penyimpanan butiran dan penempatan barang tersebut. Seorang lagi yang tidak terlibat dengan penyim¬panan butiran dan penempatan barang tersebut. Seorang lagi yang tidak terlibat dengan penyimpanan barang dan tugas harian di tempat simpanan itu juga patut menjadi ahli pasukan tersebut. Keanggotaan seperti ini membolehkan pengiraan dilakukan dengan objektif.

Pengesahan

Tatacara pengesahan merupakan tatacara audit untuk mendapat pengakuan daripada pihak luar pelanggan, tentang kewujudan dan penilaian aset. Tata¬cara pengesahan ini sesuai digunakan dalam situasi tertentu seperti pembuktian aset yang disimpan dengan pihak ketiga atau aset yang berbentuk hutang oleh pihak ketiga. Untuk membuktikan kedua-duanya, pemeriksaan atau pemerhatian tidak boleh dilaksanakan.

Umpamanya untuk mengesahkan inventori yang disimpan di gudang awam, juruaudit melalui pelanggannya mendapatkan pengesahan bertulis daripada pemilik gudang itu untuk mengesahkan kuantiti barang niaga yang disimpan di gudang itu. Objektif utama teknik pengesahan ini adalah untuk mengesahkan kewujudan aset dan amaun aset tersebut. Pengesahan itu perlu diperoleh melalui pelanggan itu sendiri. Pelanggan yang mengesahkan bahawa pihak yang berkenaan perlu membekalkan maklumat yang diminta oleh juruaudit.

Tatacara Semakan Analitis

Satu lagi teknik ujian audit ialah tatacara semakan analitis. Semakan ini dibuat dengan mengkaji nisbah kewangan yang penting, arah aliran maklumat kewangan dan memeriksa sisihan luar biasa dan sisihan yang tidak dijangka. Kebolehpercayaan dan ketepatan tatacara ini bergantung pada keadaan se¬suatu audit.

Juruaudit yang menjalankan tatacara semakan analitis seharusnya telah menjangka terlebih dahulu bentuk dan sisihan yang akan diperoleh. Sekiranya hasil pengiraannya tidak sama atau jauh berbeza daripada yang dijangkakan, juruaudit mestilah menyiasat dan mencari keterangan tentang sisihan yang di luar jangkaan itu. Sisihan yang sedemikian perlu dikaji dan dinilai, untuk menentukan sama ada sisihan tersebut sejajar dengan fahaman juruaudit tentang perniagaan syarikat dan selaras dengan keadaan sekeliling secara keseluruhannya. Keterangan yang diperoleh mungkin menunjukkan berlakunya perubahan dalam perniagaan pelanggan yang perlu diambil kira untuk menentukan pendekatan audit yang lebih sempurna. Keterangan lain tentang sisihan tersebut mungkin menunjukkan salah nyataan dalam penyata kewangan. Dalam keadaan seperti ini juruaudit perlu menambahkan ujiannya untuk menentukan sama ada salah nyataan dalam penyata kewangan adalah matan atau sebaliknya.

Tatacara semakan semula secara analitis yang merupakan perhubungan antara data dalam penyata kewangan, dijangka berbentuk malar dari masa ke masa kecuali jika berlaku perubahan keadaan tertentu. Umpamanya dalam perniagaan runcit, biasanya kadar margin kasar adalah sentiasa sama untuk beberapa tempoh. Sekiranya kadar margin kasar berubah, sudah pasti ada sebab perubahan itu berlaku, seperti perubahan campuran jualan, perubahan keadaan pasaran atau sebagainya. Faktor yang menerangkan perubahan itu dianggap oleh juruaudit sebagai bukti yang kuat tentang perubahan tersebut. Sekiranya tidak ada faktor yang dapat menjelaskan perubahan tersebut, juruaudit membuat lagi beberapa pemeriksaan terhadap jualan, kos barang dijual atau inventori, yang merupakan unsur utama kos barang dijual.

Tatacara semakan semula menjadi lebih penting untuk mengenal pasti masalah yang memerlukan pemeriksaan dan penyiasatan yang intensif. Bentuk tatacara semakan secara analitis yang lain termasuk perbandingan butir kewangan antara bulan atau antara tahun. Perbandingan boleh dibuat antara butiran dalam penyata kewangan yang sama seperti nisbah semasa atau peratusan belanja daripada jualan atau perbandingan butiran antara penyata kewangan seperti pusing ganti barang niaga atau pusing ganti akaun belum terima. Satu lagi kaedah semakan semula secara analitis yang lebih rumit dan kompleks ialah analisis regresi, yang tidak dibincangkan dalam buku ini.

Pelaksanaan Semula

Pelaksanaan semula merupakan tatacara audit yang dilakukan dengan cara mengulangi tugasan yang sudah dijalankan oleh pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memperaga sama ada tugasan itu dilaksanakan dengan betul oleh pelanggan. Pelaksanaan semula ini digunakan sebagai tatacara pematuhan dan juga tatacara penyokongan. Contohnya, juruaudit membilang semula kuantiti inventori sebagai memastikan bahawa baki inventori akhir itu ditentukan dengan berdasarkan kuantiti barang niaga yang telah dikira dengan betul oleh kakitangan pelanggan.

PERNYATAAN PENYATA KEWANGAN

Sebagaimana yang telah dibincangkan, pengauditan merupakan satu proses pengumpulan bukti berhubung dengan pernyataan pada penyata kewangan. Penyata kewangan yang disediakan oleh pihak pengurusan entiti memuatkan pernyataan berhubung dengan berbagai-bagai komponen penyata tersebut.

Komponen itu termasuklah aset, liabiliti, ekuiti pemilik, belanja dan hasil. Semua teknik yang dibincangkan di atas digunakan oleh juruaudit untuk memperoleh bukti untuk memberikan penegasan tentang pernyataan yang berikut (sebagaimana yang dinyatakan di dalam ISA 500, Audit Evidence:
(a) Kewujudan - aset dan liabiliti wujud pada tarikh penyata kewangan.
(b) Hak dan tanggungjawab - aset adalah hak entiti dan liabiliti me¬rupakan tanggungjawab entiti pada tarikh penyata kewangan.
(c) Penglibatan urus niaga atau kejadian yang berlaku adalah dilibat¬ kan oleh entiti itu.
(d) Kesempurnaan - tiada aset, liabiliti atau urus niaga yang tidak di¬rekodkan.
(e) Penilaian - Aset atau liabiliti direkodkan pada nilai yang sesuai.
(f )Pengukuran - setiap urus niaga direkodkan mengikut jumlah yang sebenarnya dan hasil atau belanja diperuntukkan pada tempoh yang betul, iaitu tempoh yang diliputi oleh penyata kewangan.
(g) Persembahan dan pendedahan - setiap butiran didedahkan, dikelaskan dan diterangkan mengikut dasar perakaunan dan kehendak undang-undang jika diperlukan.

Maksud pernyataan yang jelas dapat dilihat dengan meneliti beberapa contoh yang berikut.
"Wang Tunai" yang berjumlah RM100 000 dalam kunci kira-kira, bermaksud pihak pengurusan membuat pernyataan bahawa sejumlah RM100 000 wang tunai wujud pada tarikh penyata kewangan dan dimiliki oleh entiti itu. Ditegaskan juga yang wang tunai itu ialah hasil daripada penerimaan dan pembayaran tunai yang benar-benar telah berlaku dalam tempoh perakaunan. Ini merupakan pernyataan kewujudan dan pemilikan aset, dan penglibatan urus niaga tunai.

Pernyataan kesempurnaan pula bererti semua urus niaga dan akaun yang patut dimasukkan untuk dibentangkan dalam penyata kewangan telah pun diambil kira.
Umpamanya, baki akaun belum terima sebanyak RM50 000 di dalam kunci kira-kira merupakan pernyataan bahawa semua jualan kredit yang terlibat telah diambil kira. Manakala jualan kredit yang belum diterima pembayarannya dinyatakan dalam penyata kewangan sebagai baki akaun belum terima.

Contoh pernyataan hak dan tanggungjawab pula ialah bangunan dengan nilai buku RM350 000 dalam kunci kira-kira menunjukkan bahawa bangunan tersebut dimiliki oleh entiti itu. Bangunan itu wujud dalam keadaan yang baik. Nilai buku yang dinyatakan merupakan kos untuk memperoleh aset tersebut selepas ditolak susut nilai terkumpul sejak pembeliannya. Sekiranya bangunan itu digadaikan untuk mendapatkan kemudahan pinjaman, maka bahagian liabiliti menunjukkan jumlah yang terhutang oleh entiti dengan penerangan tentang bangunan tersebut sebagai cagarannya.

Pernyataan penilaian dan pengukuran pula adalah berkaitan dengan penegasan sama ada jumlah yang digunakan untuk merekodkan aset, liabiliti, hasil dan belanja di dalam penyata kewangan adalah sesuai. Kaedah penilaian yang sesuai dan juga pengiraan yang betul untuk mendapatkan jumlah ter¬sebut merupakan maksud utama penyataan tersebut.

Akhir sekali pernyataan persembahan dan pendedahan adalah berkaitan dengan pengelasan komponen maklumat kewangan dalam penyata kewangan dan penerangan berkaitan yang dimuatkan dalam penyata itu. Umpamanya, aset semasa merangkumi semua aset yang akan ditukarkan kepada wang tunai dalam tempoh yang terpendek antara tempoh kurang dari satu tahun kewangan atau satu kitaran kendalian dari tarikh penyata kewangan itu. Begitu juga dengan bahagian liabiliti jangka panjang yang akan matang dalam tempoh terpendek antara satu tahun perakaunan atau satu kitaran kendalian, dikelaskan semula sebagai liabiliti semasa.


BATASAN BUKTI AUDIT

Kehendak juruaudit untuk mendapatkan bukti audit selalu menemui batasan tertentu.

Batasan tersebut timbul disebabkan oleh beberapa faktor:
(a) Bukti audit adalah subjektif, bergantung pada keadaan sekeliling yang mempengaruhi audit dan bergantung pada budi bicara juruaudit. Ini bermakna bukti audit yang mutlak tidak mungkin diperoleh.
(b) Bukti yang diperoleh mungkin tidak perlu diambil kira kerana kenya¬taan atau perkara yang terlibat tidak matan.
(c) Biasanya juruaudit mempunyai tempoh yang terhad untuk menyiap¬kan kerja audit yang diberikan kepadanya. Oleh sebab faktor masa, juruaudit terpaksa menerima bukti audit yang tidak begitu sempurna untuk menemui tempoh yang telah ditentukan.
(d) Juruaudit harus juga menimbangkan di antara kos yang terlibat untuk mendapatkan bukti audit dengan keperluan memperoleh bukti tersebut. Perkara ini terjadi terutama sekali jika kos yang terlibat terlalu tinggi.

Biasanya dalam audit, pemeriksaan tidak dilakukan pada setiap urus niaga. Adalah memadai jika juruaudit mengambil sampel secara rawak untuk melaksanakan ujian audit. Kaedah tersebut dinamakan sebagai pemeriksaan ujian. Cara untuk mendapatkan sampel bagi ujian yang akan dijalankan dibin¬cangkan di bawah tajuk Percontohan Statistik.


PENUTUP

Pengumpulan bukti audit. Bahagian ini menerangkan bentuk bukti yang boleh digunakan, ciri kesesuaian dan kecukupan yang menentukan bukti audit untuk pembuktian yang diperlukan.

Seterusnya bab ini turut membincangkan beberapa tatacara yang boleh dilakukan untuk memperoleh bukti audit. Tatacara tersebut termasuk pemeriksaan, pertanyaan, pemerhatian, pengesahan, penyemakan dan pelaksanaan semula. Akhir sekali dibincangkan penerangan tentang pernyataan yang ada dalam penyata kewangan yang cuba dibuktikan oleh bukti audit.

0 comments