Sampel Contoh
Ø Apabila juruaudit memilih sampel dari populasi, objektifnya ialah untuk memperolehi contoh.
Ø Sampel contoh ialah satu yang mana ciri-ciri sampel audit adalah anggaran sama seperti yang dalam populasi.
Ø Dalam amalan, juruaudit tidak tahu sama ada sampel adalah contoh bahkan sehingga semua ujian selesai.
Ø 2 perkara yang boleh menyebabkan keputusan sampel tidak mewakili :-
a) Kesilapan bukan persampelan
b) Kesilapan persampelan
Ø Risiko yang terlibat ialah :-
a) Risiko bukan persampelan
- Risiko bukan persampelan ialah risiko dimana ujian audit tidak mendedahkan pengecualian yang wujud dalam sampel.
- 2 punca risiko bukan persampelan :-
i) Kegagalan juruaudit untuk mengenalpasti pengecualian
sebab - keletihan
- kebosanan
- kefahaman yang kurang tentang apa yang dicari
ii) Prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak berkesan
b) Risiko persampelan
- Risiko persampelan ialah risiko dimana juruaudit mencapai kesimpulan yang tidak tepat kerana sampel tidak mewakili populasi.
- 2 cara untuk mengawal risiko persampelan :-
i) Dengan mengubah saiz sampel.Menambah saiz sampel boleh mengurangkan risiko persampelan.
ii) Dengan menggunakan kaedah yang sesuai untuk memilih item sampel dari populasi.
Sampel Statistik vs Sampel Bukan Statistik dan Pemilihan Sampel Kebarangkalian vs Pemilihan Sampel Bukan Kebarangkalian
· Kaedah persampelan audit boleh dibahagikan kepada 2 kategori :-
a) Persampelan statistik
b) Persampelan bukan statistik
· Persamaan kedua-duanya ialah terlibat dengan 3 langkah berikut :-
i) Merancang sampel
- Tujuan : Untuk memastikan ujian audit dilakukan dengan cara yang memberi risiko persampelan diingini dan meminimakan kemungkinan kesilapan bukan persampelan.
ii) Pilih sampel dan jalankan ujian
- Melibatkan dengan nyata bagaimana untuk memilih item sampel dari populasi.
- Jalankan ujian ialah pemeriksaan dokumen dan membuat prosedur audit yang lain.
iii) Menilai keputusan
- Melibatkan pengeluaran kesimpulan berdasarkan ujian audit.
· Persampelan statistik berbeza daripada persampelan bukan statistik melalui pemakaian undang-undang matematik.
- Persampelan statistik membenarkan pengiraan (ukuran) risiko persampelan dalam merancang sampel (langkah 1) dan menilai keputusan (langkah 3).
- Persampelan bukan statistik juruaudit tidak menjumlahkan risiko persampelan. Sebaliknya, item sampel yang juruaudit percaya akan menberikan maklumat berguna akan dipilih.Kesimpulannya meliputi tentang populasi pada asas pertimbangan. Biasanya dikenali sebagai persampelan budi bicara.
· Pemilihan sampel kebarangkalian dan bukan kebarangkalian adalah sebahagian daripada langkah kedua dalam persampelan audit, pemilihan item sampel dari populasi.
- Pemilihan sampel kebarangkalian ialah kaedah memilih sampel daripada item setiap populasi yang diketahui kebarangkalian untuk dimasukkan dalam sampel dan sampel dipilih secara rawak.
- Pemilihan sampel bukan kebarangkalian ialah kaedah memilih sampel dimana juruaudit menggunakan pertimbangan profesional berbanding kaedah kebarangkalian untuk memilih item sampel.
· Sama ada kaedah persampelan statistik atau bukan statistik, kedua-duanya boleh diterima di bawah standard profesional juruaudit untuk digunakan.
· Apabila persampelan statistik diguna, sampel mestilah satu kebarangkalian dan kaedah penilaian statistik yang sesuai mesti digunakan dengan keputusan sampel untuk membuat pengiraan risiko persampelan.
· Ia juga boleh diterima untuk membuat penilaian bukan statistik dengan menggunakan pemilihan kebarangkalian. Bagaimanapun ia tidak dapat diterima untuk menilai sampel bukan kebarangkalian jika ia merupakan sampel statistik.
· 3 jenis kaedah pemilihan sampel yang biasanya dikaitkan dengan persampelan audit bukan statistik.Ketiga-tiganya bukan kebarangkalian.
a) Pemilihan sampel langsung
b) Pemilihan sampel blok
c) Pemilihan sampel rambang
· 4 jenis kaedah pemilihan sampel yang biasanya dikaitkan dengan persampelan audit statistik. Keempat-empatnya adalah kebarangkalian.
a) Pemilihan sampel rawak mudah
b) Pemilihan sampel sistematik
c) Pemilihan saiz sampel kebarangkalian berkadar
d) Pemilihan sampel berstrata (bertingkat)
Kaedah Pemilihan Sampel Bukan Kebarangkalian
§ Pemilihan sampel langsung ialah pemilihan setiap item dalam sampel berdasarkan kepada beberapa kriteria pertimbangan yang digubal oleh juruaudit. Kriteria yang biasanya digunakan :-
a) Item yang mungkin mengandungi salahnyata. Biasanya, juruaudit mampu mengenalpasti item populasi yang mungkin salahnyata.
b) Item mengandungi ciri-ciri populasi dipilih
c) “Large Dollar Coverage”
§ Pemilihan sampel blok ialah pemilihan beberapa item dalam urutan.
- Item pertama dalam blok dipilih, baki blok dipilih secara automatik.
- Persampelan blok juga boleh digunakan untuk menambah sampel lain apabila terdapat kemungkinan salahnyata yang tinggi bagi tempoh yang diketahui.
§ Pemilihan sampel rambang ialah pemilihan item tanpa apa-apa bias sedar di pihak juruaudit. Dalam kes seperti itu, juruaudit memilih item populasi tanpa melihat saiz, sumber atau apa-apa ciri-ciri lain yang membezakan.
Kaedah Pemilihan Sampel Kebarangkalian
o Sampel rawak mudah
- Diguna untuk sampel populasi yang tidak disegmenkan bagi tujuan audit.
a. Jadual no. rawak
- Diguna apabila sampel rawak mudah diperolehi.
- Jadual no. rawak ialah pembentangan digit rawak dalam bentuk jadual dengan baris dan kolum bernombor.
b. Penghasilan komputer bagi no. rawak
- Adalah penting untuk memahami kegunaan jadual no. rawak sebagai cara memahami konsep memilih sampel rawak mudah.
- Bagaimanapun kebanyakan sampel rawak mudah yang diperolehi oleh juruaudit adalah diperolehi dengan menggunakan computer.
- Terdapat 3 jenis utama - program lembaran sebaran elektronik
- penjana nombor rawak
- program perisian audit disimpulkan
- Kebaikan :-
1) Penjimatan masa
2) Mengurangkan kemungkinan kesilapan juruaudit dalam memilih nombor
3) Pendokumentasi automatic

Kaedah Pemilihan Sampel Sistematik @ Persampelan Berjarak
 • Dalam Persampelan Berjarak, juruaudit mengira jarak dan kemudiannya secara tersusun memilih item untuk sesuatu sample mengikut saiz jarak.
 • Jarak pula ditentukan dengan membahagikan saiz populasi dengan number item sample yang diinginkan.
 • Kelebihan :
1. Mudah digunakan.
2. Mudah membina dokumentasi yang sesuai.
3. secara automatic meletakkan nombor-nombor mengikut urutan.
 • Keburukan :
1. Berkemungkinan untuk bersifat berat sebelah; dimana apabila item sample dipilih, secara automatic semua item yang lain juga akan terpilih.
 • Nisbah Kemungkinan keatas Saiz merupakan pemilihan sample yang berkemungkinan berdasarkan nisbah saiz amaun.
 • Persampelan Berperingkat pula adalah sesuai digunakan bagi populasi yang terdiri dari pelbagai nilai atau harga.Dilakukan dengan membahagikan populasi kepada subpopulasi berdasarkan saiz.
Persampelan Untuk Kadar Pengecualian
· Kadar pengecualian dilakukan ke atas sample ini dapat membuat anggaran kadar pengecualian ke atas populasi.
· Kadar ini dipanggil sebagai kadar peristiwa yang merupakan nisbah kepada item yang mengandungi atribut yang spesifik kepada jumlah no. item populasi itu.Selalunya kadar kejadian dinyatakan dalam peratus.
· Terdapat 3 jenis pengecualian :
1. Sisihan piawai daripada kawalan pertumbuhan pelanggan
2. Salahnyata kewangan dalam transaksi data populasi.
3. Salahnyata kewangan dalam baki akaun yang lengkap dalam populasi.
· Kadar pengecualian dalam sesuatu sample boleh digunakan untuk mengira kadar pengecualian seluruh sesuatu populasi. Ini bermakna untuk sample yang diberi, kadar pengecualiannya adalah merupakan anggaran terbaik juruaudit dalam kadar pengecualian populasi.
· Disebabkan bergantung kepada sesuatu sample, terdapat kemungkinan penting bahawa kadar pengecualian sample dan kadar pengecualian populasi sebenar adalah berbeza.
· Perbezaan ini dipanggil sebagai kesalahan persampelan. Juruaudit mengambil kira dengan pengiraan kesalahan persampelan dan kebolahpercayaan terhadap pengiraan tersebut.
Penggunaan Persampelan Audit Bukan Statistik.
v Untuk menguji urusniaga bagi perbezaan kawalan dan salahnyata $.
v Terdapat 14 langkah – langkah perancangan sample :
Ø Nyatakan objektif ujian audit
§ Biasanya untuk uji penggunaan kawalan dan untuk mengenalpasti samada urusniaga mengandungi salahnyata $.
§ Ex : objektif bagi ujian ke atas kitaran jualan dan pungutan.
Ø Putuskan sekiranya persampelan audit diperlukan
§ dilakukan untuk menguji kawalan dalaman.
Ø Tentukan sifat dan keadaan pengecualian
§ Ciri-ciri yang diuji datang dari kehendak audit program yang telah dilakukan yang memerlukan sample.
Ø Tentukan populasi
Ø Nyatakan kadar pengecualian boleh terima
§ Perkara utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengenapasti unit persampelan ialah supaya ia dapat selaras dengan objektif audit.
Ø Tentukan unit persampelan
§ Masih lagi boleh menilai risiko kawalan dan salahnyata $ dalam urusniaga yang telah ditetapkan sepanjang perancangan sample.
Ø Nyatakan risiko boleh terima bagi menilai risiko kawalan adalah rendah
§ Risiko ini dikenali risiko boleh terima di dalam menilai risiko kawalan yang terlalu rendah.
Ø Anggarkan kadar pengecualian populasi
§ Perlu dirancang ke atas saiz sample
§ Anggaran dibuat berdasarkan hasil audit tahun lepas.
Ø Kenalpasti saiz tambahan sampel
§ 4 faktor untuk tentukan tambahan saiz sample iaitu saiz populasi, TER, ARACR dan EPER.
Ø Lakukan tatacara audit
§ Untuk mengenalpasti samada ia selaras dengan sifat dan dapat mengekalkan rekod dalam semua pengecualian yang telah dijumpai.
Ø Umumkan dari sampel kepada populasi
§ Perlu mendapatkan pengecualian
§ Pengecualian ini disebabkan oleh kecuaian pekerja, tidak faham arahan, gagal mematuhi tatacara dan sebagainya.
Ø Tentukan kebolehterimaan populasi
§ Samada populasi boleh terima atau tidak
§ Jika terdapat perbezaan yang besar – ujian kawalan akan dilakukan
TAKRIF SIFAT DAN SYARAT PENGECUALIAN

Apabila sampel audit digunakan,juruaudit mestilah berhati-hati dengan takrif ciri (sifat) dalam ujian dan syarat-syarat pengecualian.Jika penyata tidak tepat, apakah ia mengandungi sifat terlebih dahulu ,mana-mana staf atau individu yang perlu melaksanakan prosedur audit yang tidak mempunyai petunjuk untuk mengenalpasti pengecualian .
Kepentingan sifat dan syarat-syarat pengecualian yang secara langsung daripada prosedur audit, bagaimana juruaudit menjelaskan untuk menggunakan sampel audit.Daripada gambarajah 15-3 ia menerangkan kepentingan sifat dan syarat pengecualian yang diambil secara langsung daripada prosedur audit 12 melalui 14 dalam audit fungsi bil Sintok Hardware.Sampel invois jualan akan digunakan untuk mengesahkan sifat.Beberapa sampel item yang tidak mempunyai akan diberikan pengecualian untuk menyifatkannya.Ia penting sebagai nota bagi kedua-dua dokumen yang hilang dan keputusan kesilapan penyata yang tidak penting dalam ketiadaan pengecualian juruaudit, khususnya menjelaskan syarat pengecualian dalam hal-hal lain.
TAKRIF POPULASI

Populasi ialah merupakan suatu badan dalam data tentang bagaimana juruaudit berkeinginan dalam membuat kesimpulan.Juruaudit boleh mentakrifkan populasi termasuk dalam apa-apa data yang diinginkan tetapi mestilah sampel daripada seluruh populasi yang ditakrifkan.Kemungkinan juruaudit membuat kesimpulan tentang populasi yang mempunyai sampel sahaja .
Contohnya dalam perlaksanaan kawalan ujian dan kata nama transaksi jualan berdasarkan ujian, umumnya juruaudit mentakrifkan sebagai semua jualan direkod untuk setahun.Jika transaksi juruaudit daripada sampel satu bulan sahaja, ia tidak sah bagi kesimpulan yang dikeluarkan tentang invois bagi tahun penuh .
Juruaudit mesti berhati-hati terlebih dahulu untuk mentakrifkan populasi, konsisten dengan objektif berdasarkan ujian audit.Tambahan lagi, sesuatu kes mungkin perlu ditakrifkan lebih daripada satu populasi untuk diberikan kepada penyediaan prosedur audit .Contohnya, dalam audit jualan dan kitaran kutipan pada Sintok Hardware Sdn Bhd, ujian secara langsung prosedur audit 12 melalui 14 dalam gambarajah 15-2 ialah daripada invois jualan dalam jurnal jualan kepada sumber pendokumenan.Dalam perbandingan, ujian secara langsung untuk prosedur audit 10 dan 11 ialah daripada dokumen penghantaran kepada jurnal jualan . Demikian itu, dua populasi (satu populasi invois jualan dalam jurnal jualan dan lain-lain dokumen penghantaran). Ia penting untuk ujian populasi yang lengkap dan detail menyambungkan sesuatu sebelum menerima sesuatu sample adalah untuk memastikan semua item populasi akan menerima subjek sampel yang sesuai .
TAKRIF UNIT SAMPLE

Dalam perbandingan yang penting dalam mentakrifkan unit sampel ialah memastikan ia konsisten dengan objektif ujian audit.Demikian itu, takrif populasi dan perancangan audit sebenarnya mengelakkan untuk menyesuaikan unit sample. Contohnya jika juruaudit ingin menentukan bagaimana pelanggan gagal untuk memenuhi pesanan pelanggan, unit sampel perlulah ditakrifkan sebagai pesanan pelanggan.Jika bagaimanapun, objektif ialah untuk menentukan apa-apa kuantiti yang baik sesuai menggambarkan berdasarkan penghantaran pesanan pelanggan yang tepat dan bil, ia boleh berlaku untuk mentakrifkan unit sampel sebagai pesanan pelanggan, penghantaran dokumen,atau salinan invois jualan .
Prosedur audit 14 dalam gambarajah 15-2 ialah ujian kewujukan jualan direkod. Oleh itu, unit sampel yang sesuai ialah salinan invois jualan. Walaubagaimanapun, tidak berlaku kepada ujian sifat berkaitan dengan prosedur audit 14 jika unit sample ialah penghantaran dokumen. Untuk menyesuaikan unit sampel untuk prosedur audit 11 ialah penghantaran dokumen kerana ujian ini wujud jualan yang direkod (kelengkapan). Sifat yang berkaitan dengan prosedur audit 11 tidak boleh diuji jika unit sampel ialah salinan invois jualan. Samada salinan invois jualan atau penghantaran dokumen ialah sesuai untuk prosedur audit 13a melalui 13e kerana ia ujian tak langsung. Juruaudit boleh takrifkan unit sampel sebagai salinan invois jualan untuk melaksanakan prosedur audit 12 melalui 14. Prosedur audit 10 dan 11 masih perlu mempunyai membahagikan ujian yang digunakan sebagai sample penghantaran dokumen.

TENTUKAN PENGECUALIAN KADAR KETAHANAN

Penubuhan kadar ketahanan pengecualian (TER) memerlukan perundangan professional berdasarkan bidang juruaudit.TER menunjukkan kadar pengecualian yang akan disahkan oleh juruaudit dalam populasi dan masih boleh menyimpulkan kawalan dalam operasi yang cekap dan/atau jumlah kesilapan penyata kewangan dalam penubuhan transaksi semasa perancangan ialah diterima. Juruaudit perlulah menggunakan suatu jenis cetakan daripada satu aplikasi dokumen. TER untuk satu sifat dalam ujian prosedur audit 12 melalui 14 dalam gambarajah 15-3 ialah jelas dalam perundangan juruaudit apakah dari kadar pengecualian ialah material. Invois jualan yang gagal direkod perlulah lebih penting, terutamanya perbandingan system. Oleh itu, gambarajah 15-2 menunjukkan TER yang rendah (4 %) ialah dipilih sebagai sifat yang pertama. 4 sifat yang terakhir mempunyai TER paling tinggi kerana mereka kurang penting untuk audit dan ia untuk objektif kawalan yang lain .

MENENTUKAN PENERIMAAN RISIKO DAN PENILAIAN KAWALAN RISIKO TERLALU RENDAH

Untuk sample audit dalam ujian kawalan dan ujian kata nama dari transaksi, risiko ialah dikenali sebagai penerimaan risiko dan penilaian kawalan terlalu rendah (ARACR). ARACR ialah risiko juruaudit adalah akan memerlukan kawalan penerimaan yang cekap (atau kesilapan penyata kadar ketahanan kewangan) apabila kadar pengecualian populasi betul ialah lebih besar TER. ARACR ialah ukuran daripada risiko sample oleh juruaudit. Jika kawalan berkesan dalam ilustrasi , juruaudit akan terlebih prihatin dalam sistem kawalan dalaman yang menggunakan penilaian rendah kawalan risiko yang wajar . Berdasarkan gambarajah 10-11, ARACR biasanya akan membuat penilaian pada tahap yang rendah apabila mengaudit syarikat awam kerana juruaudit akan melaksanakan kawalan ujian yang luas dengan sokongan penonton dalam kawalan dalaman atas laporan kewangan. ARACR yang sesuai dan bergantung kepada ujian kawalan yang dihadkan pada tahap penilaian kawalan risiko dalam syarikat peribadi audit.
Untuk sample yang bukan berkenaan dengan statistik, ia kebiasaannya juruaudit menggunakan peratusan ARACR yang paling tinggi,medium atau sebaliknya yang paling rendah. Sebagai rumusan dalam gambarajah 15-2, ARACR fungsi bil audit dekat Sintok Hardware Sdn Bhd ialah penilaian yang rendah untuk semua sifat. Satu ARACR yang rendah menyifatkan ujian kawalan yang penting perlu sama kepada penilaian risiko yang paling rendah dan mengurangkan ujian kata nama dari baki yang detail.Juruaudit boleh menunjukkan perbezaan tahap TER dan ARACR untuk perbezaan sifat berdasarkan ujian audit .Contohnya juruaudit menggunakan tahap TER dan ARACR yang paling tinggi untuk ujian dari kelulusan kredit ujian yang wujud dari salinan invois jualan dan bil barangan
Jadual 15-4 dan 15-5 menunjukkan panduan untuk membuat TER dan ARACR.
Jadual 15-4
Panduan bagi ARACR dan TER bagi pensampelan bukan Statistik :
Ujian Kawalan
Faktor
Penilaian
Panduan
Risiko kawalan dinilai. mempertimbangkan :
 • Keperluan kepada keluaran laporan yang berasingan dalam kawalan dalaman ke atas laporan kewangan bagi syarikat awam
 • Jenis, had dan penjadualan ujian substantif (ujian substantif dirancang yang luas berkait kepada risiko kawalan dinilai tertinggi dan “vice versa”)
 • Kualiti bukti yang ada untuk ujian kawalan (keputusan kualiti bukti terendah yang ada dalam risiko kawalan dinilai tertinggi dan “vice versa”
§ Risiko kawalan dinilai terendah
§ Risiko kawalan dinilai sederhana
§ Risiko kawalan dinilai tertinggi
§ Risiko kawalan dinilai 100%
§ ARACR rendah
§ ARACR sederhana
§ ARACR tinggi
§ ARACR tidak digunakan
Kepentingan urusniaga dan baki akaun berkaitan yang kawalan dalaman yang dicadang untuk memberi kesan
§ Baki sangat penting
§ Baki penting
§ Baki kurang penting
§ 4% TER
§ 5% TER
§ 6% TER
Jadual 15-5
Panduan bagi ARACR dan TER bagi Pensampelan Bukan Statistik :
Ujian Substantif Urusniaga
Potongan Dirancang dalam Ujian Substantif Baki Terperinci
Keputusan Kefahaman Kawalan Dalaman dan Ujian Kawalan
ARACR bagi Ujian Substantif Urusniaga
TER bagi Ujian Substantif Urusniaga
Besar
Cemerlang
Bagus
Tidak bagus
Tinggi
Sederhana
Rendah
Peratus atau amaun berdasarkan kepada pertimbangan materialiti bagi akaun berkaitan
Sederhana
Cemerlang
Bagus
Tidak bagus
Tinggi
Sederhana
Sederhana rendah
Peratus atau amaun berdasarkan kepada pertimbangan materialiti bagi akaun berkaitan
Kecil
Cemerlang
Bagus
Tidak bagus
Tinggi
Sederhana tinggi
Rendah
Peratus atau amaun berdasarkan kepada pertimbangan materialiti bagi akaun berkaitan

PENGECUALIAN KADAR TAFSIRAN POPULASI

Jika pengecualian kadar tafsiran populasi (EPER) rendah , satu relatif sampel saiz yang kecil ,juruaudit akan memuaskan pengecualian kadar ketahanan. Ini kerana memerlukan tafsiran kurang tepat. Ia kebiasaannya menggunakan keputusan audit tahun yang terdahulu untuk membuat tafsiran. Jika keputusan tidak boleh didapati atau jika mereka membandingkan tidak boleh dipercayai, juruauadit boleh mengambil tindakan sampel pada tahun semasa bertujuan untuk populasi. Ia tidak kritikal kepada tafsiran yang tepat kerana pengecualian kadar sampel pada tahun semasa ialah menggunakan tafsiran akhir ciri-ciri populasi.
Nota jika tindakan menggunakan sample, ia boleh termasuk dalam sample akhir, berkaitan sample yang sesuai menerima prosedur berikut. Empat faktor yang menentukan permulaan sampel saiz untuk sample audit; saze populasi;TER, ARACR, and EPER. Saiz populasi tidak kurang pentingnya pada faktor lain-lain dan kebiasaan boleh diabaikan, terutamanya untuk populasi yang besar .

Saiz sampel yang sensitif kepada faktor dalam perubahan. Untuk memahami konsep dibawah sampel dalam audit, ia dapat membantu untuk memahami kesan perubahan beberapa dari 4 faktor yang menentukan sampel saiz pada masa faktor-faktor lain dapat dilihat dengan tetap. Kombinasi 2 faktor mempunyai lebih besar kesan dalam sampel saiz; TER tolak EPER. Perbezaan ialah ketepatan daripada tafsiran perancangan sample. Satu ketepatan yang kecil dimana ia dikenali sebagai tafsiran yang lebih tepat , memerlukan sample yang lebih besar .
Jadual 15-6
Kesan kepada Saiz Sampel Perubahan Faktor
Jenis Perubahan
Kesan ke atas saiz sampel awal
Peningkatan risiko bolehterima bagi menilai risiko kawalan terlalu rendah
Pengurangan
Peningkatan kadar pengecualian boleh tahan
Pengurangan
Peningkatan kadar pengecualian populasi dianggar
Peningkatan
Peningkatan saiz populasi
Peningkatan (kesan kecil)


MEMILIH SAMPEL

Selepas permulaan saiz sampel untuk mengira aplikasi sampel audit, juruaudit mesti memilih item dalam populasi termasuk dalam sampel. Untuk meningkatkan kemungkinan pelanggan meminda item sampel, juruaudit tidak perlu memberitahu pelanggan terlalu jauh dalam pemilihan sample item. Juruaudit perlu juga mengawal sampelselepas menyediakan dokumen pelanggan. Pemilihan dipilih secara rawak untuk Sintok Hardwade prosedur audit ialah pengecualian secara terus untuk perbezaan sampel saiz untuk perbandinagan sifat. Masalah ini boleh mengatasi pemilihan 50 sample secara rawak untuk digunakan untuk 9 sifat berikut lain-lain sample dari 15 untuk semua sifat pengecualian 7 dan 8, penambahan 10 untuk sifat 1 melalui 5, dan lebih 25 untuk sifat 2 melalui 5 .

MELAKSANAKAN PROSEDUR AUDIT

Juruadit melaksanakan prosedur audit bagi memeriksa setiap item dalam sampel untuk menentukan samada ia konsisten dengan takrif sifat dan mengekalkan satu rekod dari semua pengecualian yang dicari. Sebagai maksud ujian dokumen dan menyediakan maklumat untuk ulasan, ia biasanya termasuk jadual daripada keputusan. Seseorang juruaudit lebih suka menyenaraikan kandungan semua item dalam sample, lain-lain dokumen pada had untuk pengecualian dikenalpasti.

Membuat Kesimpulan Umum Dari Sampel Untuk Populasi
(Generalise From The Sample To The Population)

Kadar Pengecualian Sample (SER) menjadi mudah apabila dikira daripada keputusan sampel sebenar. SER sama bilangan sebenar pengecualian yang dibahagikan dengan saiz sampel sebenar. Rajah 15-3 meringkaskan,pengecualian yang ditubuhkan untuk ujian atribut 1 hingga 9. Juruaudit menggunakan maklumat ini untuk mengira SER untuk setiap 1 atribut. Sebagai contoh,juruaudit tiada pengecualian bagi atribut 1 dan dua pengecualian bagi atribut 2. Demikian,SER adalah 0% (0/75) bagi atribut 1,sedangkan SER 2% bagi atribut 2 (2/100).Ini adalah salah bagi juruaudit untuk simpulkan bahawa Kadar Pengecualian Populasi (PER) adalah tepat sekali sama dengan SER; kebetulan bahawa mereka adalah tepat sekali sama adalah sungguh kecil. Bagi kaedah tidak statistic,ada 2 jalan untuk membuat kesimpulan umum dari sample untuk populasi.
1. Menambahkan taksiran daripada kesilapan sampel kepada SER untuk Pengiraan Kadar Pengecualian Lebih Tinggi (CUER) bagi risiko bolehterima daripada penilaian risiko kawalan sungguh rendah. Ini adalah amat sukar bagi juruaudit untuk membuat taksiran kesilapan sampel menggunakan sampel tidak statistik kerana penilaian disarankan untuk melakukan juga; oleh itu pendekatan ini umumnya tidak digunakan.
2. Mengurangkan SER dari Kadar Pengecualian Bolehtahan (TER),yang mana dikira kesilapan sampel (TER-SER=pengiraan kesilapan sampel),dan menilai samaada pengiraan kesilapan sampel adalah cukup besar untuk menunjukkan bahawa kadar pengecualian sebenar diterima. Bawah pendekatan ini,juruaudit tidak membuat taksiran CUER. Kebanyakkan juruaudit menggunakan sampel tidak statistik ikut pendekatan ini. SER dan kesilapan sampel dikira (TER 2 SER) bagi Sintok Hardware diringkaskan dalam rajah 15-4 (muka surat 447).
Menganalisis Pengecualian
(Analyse Exceptions)
Pengecualian adalah disebabkan kecuaian pekerja-pekerja,salahfaham
ajaran,kegagalan yang disengajakan untuk laksanakan prosedur,atau banyak lagi faktor lain. Kebiasaan pengecualian dan ini disebabkan ada kesan penting dalam sistem
penilaian kualiti.
Membuat Keputusan Kebolehterimaan Populasi
(Decide The Acceptability Of The Population)
Sepertimana yang ditunjuk dalam rajah 15-4,SER melebihi TER bagi atribut 4
dan 8. Walaupun,SER adalah kurang daripada TER bagi atribut 2 dan 5,juruaudit juga perlu menimbang pengiraaan jumlah yang dibenarkan bagi kesilapan sampel untuk menjadi paling kecil dan keputusan daripada test tidak boleh diterima. Ini adalah penting untuk menganalisa pengecualian untuk menentukan penyebab mereka dan untuk
membuat kesimpulan tentang setiap ujian atribut. Pengecualian analisis digambarkan bagi Sintok Hardware dalam rajah 15-5.
Apabila juruaudit menyimpulkan bahawa TER-SER adalah sungguh kecil untuk
menyimpulkan bahawa populasi boleh diterima,atau apabila SER melebihi TER,juruaudit mesti mengambil tindakan spesifik. 4 sebab tindakan boleh diikuti.
1. Menyemak TER atau ARACR
2. Membesarkan saiz sampel.
3. Menyemak penilaian risiko kawalan.
4. Berhubung dengan jawatankuasa atau badan pengurusan audit.
Dokumentasi yang mencukupi :
(Adequate Documentation)
- Penting kepada auditor untuk menyimpan rekod-rekod prosedur yang dilakukan,cara yang dilakukan untuk memilih sample dan melakukan ujian yang secukupnya,keputusan yang telah ditemui di dalam ujian dan kesimpulan yang telah dibuatdengan secukupnya. Ini penting sepertimana penilaian kepada keputusan yang telah digabungkan oleh semua ujian-ujian dan sebagai salah satu asas untuk mempertahankan audit jika keperluan meningkat. Dokumentasi sama penting untuk sample statistical atau bukan statistical.
- Selepas yuran kawalan dan ujian tentang urusniaga,auditor perlu menyelesaikan baris ke-3 hingga ke-7 kertas kerja perancangan bukti yang digunakan dalam mengaudit penyata kewangan untuk ujian keatas baki akaun belum terima. Kertas kerja ini adalah dibuat untuk Sintok Hardware dalam Rajah 15-6.
- Imbas semula baris 1 dan 2 dalam bab yang terdahulu baris 3 hingga 5 risiko kawalan dokumen untuk jualan,penerimaan dan kawalan tambahan. Penilaian risiko kawalan dalam Rajah 15-6 adalah sama dengan penilaian yang telah dirancang di dalam matrix dirisiko kawalan di dalam Sintok Hardware Sdn. Bhd. dalam Rajah 10-5 dan 14-5 dengan pengubahsuaian berikut:
i) Risiko kawalan adalah tinggi kepada ketepatan objekti untuk jualan kerana ketidakpuasan keputusan untuk atribut 4 (prosedur 13b)
ii) Risiko kawalan adalah tinggi untuk nilai sebenar objektif untuk jualan berdasarkan keputusan-keputusan untuk atribut 8 (prosedur 18e)
iii) Recall that the existence (completeness) untuk objektif penerimaan tunai berkaitan completeness (existence) objektif untuk akaun belum terima.
- Akhir sekali,nota dalam Rajah 15-6 bahawa semua keputusan-keputusan urusniaga yang diaudit adalah memuaskan kecuali untuk objektif accuracy dan cutoff untuk jualan keputusan urusniaga yang diaudit untuk objektif accuracy hanya munasabah kerana pengecualian yang ditemui untuk atribut-atribut (prosedur 13a) keputusan-keputusan tidak diterima untuk cutoff objektif kerana ketidakpuasan keputusan-keputusan atribut 5 (prosedur 13c)
- Keputusan-keputusan ujian kawalan dan urusniaga yang diaudit perlu dinilai oleh juruaudit untuk menentukan kesannya.
- Kesemua langkah-langkah adalah termasuk di dalam sampel bukan statistical telah dihuraikan dalam Rajah 15-7,walaubagaimanapun Rajah ini deal dengan sample bukan statistical,14 langkah-langkah dalam Rajah juga digunakan dalam sample statistical,yang mana telah dipelajari dalam seksyen berikutnya.
Statistikal Audit Sampling.
- Kaedah sample statistical biasanya digunakan untuk kawalan dan urusniaga audit adalah ‘attribute sampling’. Apabila syarat attribute sampling digunakan dalam teks ini merujuk
Disediakan Oleh :
Siti Khadeejah binti Ilyasak
Ami Nuur Syuhada binti Baharum
Nur Rashihah binti Salleh
Nur Syifa’ binti Mat
Noor Hafsah binti M.Sazali

1 comments
 1. shafawati nazer August 27, 2014 at 3:37 AM  

  Describe the sale transaction audit trail from the point of sale tonthe general ledger posting to the consolidated sales account at the corporate office. Be sure to emphasize which aspects of the audit trail are in paper or electronic form